آشنایی با مفاهیم مهم مالیاتی

آشنایی با مفاهیم مهم مالیاتی

مالیات ابرازی

مالیات تشخیصی

مالیات قطعی

مالیات تادیه شده

ذخیره مالیات و پیش پرداخت مالیات

۱- مالیات ابرازی : البته سودابرازی است که ما در اظهارنامه عملکرد ابراز می کنیم و بر اساس آن ۲۵% مالیات پرداخت می نمائیم.

۲- مالیات تشخیصی :مالیاتی است که واحد مالیاتی براساس رسیدگی به دفاتر بر آورد نموده و برگ تشخیص کشیده و به شرکت جهت پرداخت یا اعتراض ارسال می کند .

۳- مالیات قطعی : مالیاتی است که بعد از برگ تشخیص و عدم اعتراض ما یا اعتراض ما و رفتن به کمیسیون که احتمالا شاید مبلغی تقلیل یابد قطعی شده و برگ قطعی صادر و طی مهلت باید پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شود

.

۴- مالیات تادیه شده : معنی این لغت یعنی مالیات پرداخت شده

۵- ذخیره مالیات : مبلغی است که بر اساس مالیات ابرازی محاسبه کرده و ذخیره می گیریم در واقع ۲۵% سود جاری .که البته دیگر از کلمه ذخیره مالیات استفاده نمیکنیم و تحت عنوان مالیات پرداختنی میباشد

۶- پیش پرداخت مالیات : وجوهی است که بابت مالیاتهای تکلیفی که شرکتها از ما کم می کنند و یا وجوهی که طی توافق و مذاکره قبل از قطعی شدن مالیات به دارائی پرداخت می نمائیم .