افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره۱۲)

افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره۱۲)

افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره12)
افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره۱۲)

هدف:

هدف این استاندارد تعیین الزامات افشا در صورت های مالی واحد تجاری برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته ، معاملات و مانده حساب های فیمابین قرار گرفته باشد.

دامنه کاربرد:

 • تشخیص روابط و معاملات با اشخاص وابسته
 • تشخیص مانده حساب های فیمابین واحد تجاری و اشخاص وابسته آن
 • تشخیص شرایطی که افشای موارد مندرج در بند های اول و دوم الزامی میشود
 • تعیین افشای لازم درباره موارد مندرج در بند های اول و دوم

تعاریف:

اصلاحات زیر در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست های مذبور.

کنترل مشترک: مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی به موجب یک توافق قراردادی.

مدیران اصلی: اشخاصی که به طور موظف یا غیرموظف اختیار و مسئولیت برنامه ریزی،هدایت و کنترل فعالیت های واحد تجاری را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده دارند  از جمله شامل اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی.

کنترل: توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت های آن

خویشاوندان نزدیک: خویشاوند نسبی و سببی فرد که انتظار میرود در معامله با واحد تجاری، وی ر تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود که شامل خویشانوندان نسبی و سبب طبقه اول تا سوم است.

شخص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که:

 • واحد تجاری وابسته آن باشن
 • مشارکت خاص آن واحد باشد
 • از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی آن باشد

معامله با شخص وابسته: انتقال منابع خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن است

موارد زیر نمونه معاماتی است که اگربا اشخاص وابسته انجام شود افشا میگردد:

 • خرید و فروش کالا
 • خریدو فروش دارایی غیرجاری
 • اجاره یا دریافت خدمات
 • اجاره ها
 • انتقال پروژه های تحقیق و توسعه
 • انتقالات ناشی از قرارداد حق امتیاز
 • تامین منابع مالی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت
 • تامین تضمین ها و وثایق
 • تسویه بدهی ها از طرف واحد تجاری یا توسط واحد تجاری از طرف شخص دیگر

تاریخ اجرا:

الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورت های مالی که دوره آنها از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ و بعد آن شروع میشود الزامیست

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *