انواع بارنامه های دریایی

انواع بارنامه های دریایی

انواع بارنامه های دریایی

۱)بارنامه دریایی متعلق به سرویسهای منظم کشتیرانی:این نوع بارنامه جهت محموله کشتی هایی صادر میگردد که دارای برنامه حرکتی مشخصی بوده و مسیرهای مشخصی را طی می کنند.حمل محموله بوسیله این شرکتها بر اساس مقررات خاص آنها می باشد که بر اساس نرخ مشخص نیز می باشد. کانال شبکه اجتماعی حسابداران.

۲)بارنامه های پشت سفید
۳)بارنامه سراسری
۴)بارنامه ترانسشیپمنت
۵)بارنامه چارتر
۶)بارنامه های مرکب
۷)بارنامه دریایی مستقیم و غیر مستقیم
۸)بارنامه کالای دریافت شده برای حمل و بارنامه کالای بارگیری شده
هزینه سرمایه

هر شرکتى داراى ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصیل سود باشد). هریک از گروه‌هاى سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانى از نرخ بازدهى هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید به‌دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود.
تعریف مراحل هزینه دستگاهای دولتی

تعریف هریک از مراحل هزینه (خرج) در دستگاهای دولتی ایران بشرح زیر می باشد:
تشخیص
عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های دولتی ضروری است.
تامین اعتبار
عبارت است از اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین
تعهد
تعهد از نظر فانون محاسبات عمومی کشور عبارت است ایجاد دین بر ذمه دولت
تسجیل
عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی
صدور حواله (دستور پرداخت)
اجازه ای است که که کتباً بوسیله مقامات مجاز سازمان دولتی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات سازمان در وجه ذینفع صادر می شود.
درخواست وجه (نظارت مالی)
سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده از محل اعتبارات سازمان که در خزانه موجود می باشد صادر می گردد.
پرداخت (هزینه)
عبارت از پرداخت هایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعیات قوانین و مقررات صورت می گیرد.

اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر و یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می باشد.

https://t.me/Parstarazgroup