تحقق درآمد در حسابداری

Dec 23 at 10:00 AM

تحقق درامد :  تحقق بخشیدن به معنی توانایی ادعاها به پول نقد است . تحقق حاکی از وقوع رویداد یا رویدادهایی است که عدم اطمینان در رابطه با اثر خالص جریان نقدی یک فعالیت موجود درامد را تا سطح قابل قبولی کاهش می دهد . به طور کلی درامدها بر اساس اصل تحقق و هزینه ها بر اساس اصل تطابق شناسایی و ثبت می شوند .

به علت دشواری ارتباط دادن هزینه ها با درامدها از روش های زیر جهت شناسایی هزینه ها استفاده می شود :                                                                                                                                                                                                                              ۱-  ارتباط علت و معمولی : تحصیل برخی از درامد ها بدون تحمل برخی از هزینه ها امکان پذیر نمی باشد . به عبارتی وقوع درامد و هزینه همزمان صورت می گیرد ( مثل بهای تمام شده کالای فروش رفته هزینه کمیسیون فروش و ….) .                                                                ۲-  روش منطقی و سیستماتیک : برخی از هزینه ها به علت عدم ارتباط علت و معمولی با درامدها بر مبنای زمان و به صورت سیستماتیک و منطقی شناسایی می شوند ( تخصیص استهلاک دارایی های ثابت هزینه بیمه هزینه اجاره و …. ) .                                                      ۳- شناخت بلادرنگ : برخی از هزینه ها را نه می توان به طور مستقیم به درامد دوره ارتباط داد و نه می توان انها را به طور سیستماتیک بین دوره های مختلف سرشکن نمود . در این حالت هزینه ها در صورت وقوع بلادرنگ شناسایی می شود .                                                      ( هزینه های تبلیغات،هزینه های اداری، و فروش و … )