تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

 

بسیاری از موسسات کوچک از سیستم حسابداری یک طرفه سنتی استفاده می کنند این گونه موسسات برای تهیه صورت های مالی یا اظهارنامه ی مالیاتی از حسابداران کمک می گیرند و حسابداران با بررسی اسناد موجود و پرس و جو اطلاعات لازم را کسب و بر مبنای سیستم حسابداری دو طرفه یعنی معادله اساسی حسابداری صورتهای مالی را تنظیم می کنند.

🔻در زیر معادله اساسی حسابداری را مشاهده می کنید:

دارایی = بدهی + حقوق صاحب(صاحبان) سهام

🔻تهیه و تنظیم ترازنامه از روی مدارک ناقص:

در موسساتی که از سیستم حسابداری یک طرفه سنتی استفاده می شود برخی اطلاعات اساسی مانند دریافت های نقدی،چک های صادر شده ،مبالغی که باید به بستانکاران پرداخت شود یا مبالغی که باید از بدهکاران دریافت شود در مکان های مختلف ثبت می شود.

برای مثال مبلغ نقدینگی را می توان از شمارش موجودی صندوق و صورت حساب بانک (پرینت حساب) تعیین کرد.

مبلغ حسابهای دریافتنی از تلخیص صورت حسابهای دریافت نشده ی فروش(سیاهه)مشخص می گردد.

یا مبلغ چک های صادر شده می تواند از دسته چک مشخص شود.

موجودی های جنسی می تواند از طریق شمارش تعیین و بر اساس سیاهه های خرید (صورت حسابهای خرید) قیمت گذاری شود.بهای تمام شده دارایی های غیر جاری نیز می تواند به همین نحود تعیین گردد.مبلغ بستانکاران می تواند از تلخیص سیاهه های پرداخت نشده ی خرید و صورت حسابهای ماهانه ی فروشندگان مشخص شود.با استفاده از مدارک مزبور و سایر منابع اطلاعاتی ترازنامه ی این گونه موسسات در هر تاریخی می تواند معین شود. بدین ترتیب که پس از تعیین بدهی ها و دارایی ها، مبلغ حقوق صاحب(صاحبان) سرمایه از طریق معادله اساسی حسابداری که در بالا ذکر شد به دست می آید.


🔴مثال:اطلاعات زیر در پایان سال ۱۳X9 از بررسی اسناد و مدارک موسسه امین بدست آمده است:

دارایی ها:

مبلغ نقدینگی در صندوق موسسه ۴۰۰,۰۰۰ ریال و در حساب بانک موسسه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
بدهکاران موسسه ۴۰ نفر شخص حقیقی هستند که مجموع بدهی آنها ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
موجودی کالا:۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ، وسیله نقلیه:۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ، ساختمان:۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بدهی ها:

حسابهای پرداختنی:۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ، اسناد پرداختنی:۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اطلاعات اضافی زیر از بررسی اسناد موسسه به دست آمده است:
الف:مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت استهلاک وسیله نقلیه موسسه منظور شود.
ب:جهت بدهکاران موسسه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ذخیره در نظر گرفته شود.
ج:حقوق یکی از کارکنان به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت نشده است.
د:اجاره ۲ ماه آخر سال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال دریافت نشده است.

✔️مطلوبست: ۱٫محاسبه سرمایه قبل از اصلاحات ۲٫محاسبه تغییرات سرمایه .

حل:
۱٫
جمع دارایی ها:

۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰=۴۰۰,۰۰۰+۴,۰۰۰,۰۰۰+۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰+۱۰,۰۰۰,۰۰۰+۵۰,۰۰۰,۰۰۰+۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها:

۶۰,۰۰۰,۰۰۰=۴۰,۰۰۰,۰۰۰+۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه قبل از اصلاحات(دارایی – بدهی):

۳۶۴,۴۰۰,۰۰۰=۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰-۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تا اینجا میزان سرمایه قبل از اعمال اصلاحات به دست آمد.اکنون قبل از اینکه صورت تغییرات سرمایه را تنظیم کنیم می بایست ثبت های اصلاحی(بندهای الف،ب،ج و د ) را بزنیم…
۲٫
🔹الف:
شرح بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک وسیله نقلیه ۵,۰۰۰,۰۰۰

استهلاک انباشته وسیله نقلیه
۵,۰۰۰,۰۰۰
توضیح شماره یک: هزینه استهلاک وسیله نقلیه نوعی هزینه است و هزینه ها باعث کاهش حقوق صاحبان سهام می شوند.بنابراین در صورت تغییرات سرمایه این هزینه از سرمایه باید کسر گردد.
🔹ب:

شرح بدهکار بستانکار
هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۲,۰۰۰,۰۰۰

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۰۰۰,۰۰۰

طبق توضیح شماره یک باید عمل شود.

🔹ج:
شرح بدهکار بستانکار
هزینه حقوق ۲۰۰,۰۰۰

حقوق پرداختنی ۲۰۰,۰۰۰
طبق توضیح شماره یک باید عمل شود.

🔹د:
شرح بدهکار بستانکار
اجاره دریافتنی ۱۰۰,۰۰۰

درآمد اجاره ۱۰۰,۰۰۰
درآمد اجاره از اقلام افزاینده ی حقوق صاحبان سهام می باشد ،بنابراین در صورت تغییرات سرمایه ،درآمد ها باید به سرمایه اضافه گردند.

بنابراین میزان سرمایه پس از اصلاحات ۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰ است.

https://t.me/Parstarazgroup

تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص