حسابداری و انواع سرمایه گذاری

حسابداری و انواع سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود . برخی سرمایه گذاریها ممکن است در قالب اوراقی که بیانگر دارایی پولی برای دارندگان این گونه اوراق است ظاهر شوند ( نظیر برخی اوراق مشارکت ) . برخی از این سرمایه گذاریها ممکن است متضمن سود تضمین شده حداقلی باشند. سرمایه گذاریها همچنین می توانند در قالب مالکیت سرمایه یک واحد تجاری دیگر ظاهر شوند . در حسابداری این سرمایه گذاریها بیانگر حقوق مالی است . سایر اشکال سرمایه گذاری شامل نگهداری فلزات گرانبها یا دیگر کالاها از جمله اثار هنری است . در حسابداری  سرمایه گذاریهای مختلف از نظر سهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر داراییها میزان داد و سند و ماهیت بازار مربوط ویژگیهای متفاوتی از خود بروز می دهند .ماهیت و میزان سرمایه گذاری یک واحد تجاری و همچنین حجم فعالیت ان در زمینه خرید نگهداری

و فروش سرمایه گذاریها در واحدهای تجاری مختلف متفاوت است . برای برخی واحد های تجاری خصوصا واحدهایی که در بخشهای خاص خدمات مالی فعالیت دارند فعالیت سرمایه گذاری بخش عمده عملیات واحد تجاری را تشکیل می دهند و عملکرد ان در زمینه سرمایه گذاری به میزان قابل ملاحظه ای بر نتایج عملیات ان تاثیر می گذارد . برخی واحدهای تجاری از قبیل شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری عمدتا در زمینه نگهداری و مدیریت پر تفوی سرمایه گذاری در بلند مدت فعالیت می کنند تا برای صاحبان سرمایه خود درامد و یا رشد سرمایه فراهم اورند . برای سایر واحدهای تجاری سرمایه گذاری ممکن است به عنوان یک منبع وجوه مازاد نگهداری شود و بخشی از فعالیت مدیریت وجوه نقد انان را تشکیل دهد .همچنین برخی واحدهای تجاری نیز ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه یا اعمال کنترل بر سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری دیگر در سهام ان سرمایه گذاری کنند . به علاوه سرمایه گذاری ممکن است به منظور تحکیم رابطه تجاری یا دستیابی به یک مزیت تجاری نگهداری کنند . در حسابداری برای برخی سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود دارد که مبنای ان می توان ارزش بازار سرمایه گذاری را تعیین کرد . در مورد سایر سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود ندارد و برای تعیین خالص ارزش فروش از طریق دیگری استفاده می شود .طبقه بندی سرمایه گذاریها : آن گروه از واحدهای تجاری که طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۴ یا به عنوان نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیای جاری داراییهای جاری و غیر جاری را در ترازنامه خود تفکیک می کنند باید سرمایه گذاریهای جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت را به عنوان دارایی غیر جاری منعکس کنند . آن گروه از واحد های تجاری که طبق استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین امره داراییها جاری و غیر جاری را در ترازنامه تفکیک نمی کنند باید به منظور تعیین مبلغ دفتری سرمایه گذاریها بین انها تمایز قائل شوند و مبلغ دفتری سرمایه گذاریها را مطابق با بندهای ۲۸ تا ۳۷ تعیینو ارائه کنند . براساس تعریف سرمایه گذاری بلند مدت مندرج در بند ۵ سرمایه گذاری فقط زمانی به عنوان بلند مدت طبقه بندی می شود که قصد نگهداری ان را برای مدت طولانی مستند به شواهد کافی باشد ین اصل صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری کورد نظر سریع المعامله دز بازار باشد یا نباشد مصداق دارد . سرمایه گذاری بلند مدت مشتمل برموارد زیر است

الف) سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلند مدت اعطایی به این واحدها .

ب) سرمایه گذاریهایی که اساسا جهت حفظ تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجود انجام شده است ( این سرمایه گذاریها اصطلاحا سرمایه گذاریهای تجاری نام گرفته است ).

ج) سرمایه گذاریهایی که بدون تاثیر عمده بر فعالیت های واحد تجاری قابل واگذاری نیست .

د ) سرمایه گذاریهایی که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاری نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاریها جهت تحصیل درامد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه واحد تجاری است.

https://t.me/Parstarazgroup

حسابداری و انواع سرمایه گذاری