درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳)

درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳)

درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳)
درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳)

تعاریف:

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

درآمد عملیاتی: عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد.

ارزش منصفانه: مبلغی است که خریدار مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل میتوانند در معامله ای حقیقی و در کار شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

اندازه گیری درآمد عملیاتی:

درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری شود.

فروش کالا:

درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشد:

الف. واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد

ب. واحد تجارتی هیچ دخالت مدیریتی مستمر در حدی که معمولا با مالکیت همراه است یا کنترل موثری نسبت به کالای فروش رفته اعمال نکند.

ج. مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد

د. جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاری متحمل باشد، و

ه. مخارجی را که در ارتباط با کالای فروش رفته تحمل شده یا خواهد شد بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد.

ارائه خدمات:

هرگاه ماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است بتوان به گونه ای اتکا پذیر براورد کرد. درامد عملیاتی مربوط باید با توجه به میزان تکمیل آن معامله شناسایی شود. ماحصل معامله، زمانی به گونه ای اتکاپذیر قابل براورد است که همه شرایط زیر احراز شده باشد:

الف. جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد.

ب. مبلغ درامد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد،

ج. میزان تکمیل معامله به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد، و

د. مخارجی که در ارتباط با ارائه خدمات تحمل شده یا خواهد شد به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.

در مورد شناخت درآمد عملیاتی حاصل از ارائه خدمات نیز، محتمل بودن جریان ورودی منافع اقتصادی، شرط اساسی است.

سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام:

درآمد های عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری که متضمن سود تضمیت شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام است باید بر اساس معیار های مندرج در بند بعدی به شرط تحقق شرایط زیر شناسایی شود:

الف. جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری متحمل باشد. و

ب. مبلغ درامد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد.

درامد عملیاتی مذکور در بند قبلی باید با توجه به مبانی زیر شناسایی شود:

الف. سود تضمین شده بر اساس مدت زمان  و با توجه به مانده اصل طلب و نرخ مربوط.

ب. درآمد حق امتیاز طبق محتوای قرارداد مربوط و

ج. سود سهام حاصل از سرمایه گذاری که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است. در زمان احراز حق دریافت توسط سهامداران به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی و وابسته

افشا:

واحد تجاری باید موارد زیر را در یادداشت های توضیحی افشا کند:

الف. رویه های حسابداری مورد استفاده برای شناخت درامد عملیاتی با توجه به الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱ با عنوان “نحوه ارائه صورت مالی” و

ب. مبلغ هر یک از طبقات عمده درآمد عملیاتی شناسایی شده طی دوره ناشی از موارد زیر:

  • – فروش کالا
  • – ارائه خدمات
  • – سود تضمین شده
  • – درآمد حق امتیاز
  • – سود سهام و

ج. مبلغ درامد عملیاتی حاصل از مبادله کالا یا خدمات که در هر یک ازطبقات عمده درامد عملیاتی منظور شده است

https://t.me/Parstarazgroup