دوره گردش عملیات و نحوه محاسبه ی آن

دوره گردش عملیات و نحوه محاسبه ی آن

  • تعریف دوره گردش عملیات:

دوره‌ای است که طی آن شرکت مواد اولیه را خریداری و کالایی را تولید کرده و به دست مشتری می‌رساند. درنهایت وجه نقد را از وی دریافت می‌کند.

دوره گردش عملیات را بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول طالبات و گردش موجودی کالا برابر است.

نحوه محاسبه

نحوه محاسبه نسبت دوره گردش عملیات در شرکت‌های غیرتولیدی با شرکت‌های تولیدی متفاوت است.

🔻 در شرکت‌های غیر تولیدی:
دوره گردش موجودی کالا+ دوره وصول مطالبات= دوره گردش عملیات

دوره گردش عملیات
دوره گردش عملیات

🔻 در شرکت‌های تولیدی:
دوره گردش موجودی کالا+ دوره وصول مطالبات+ دوره تولید کالا = دوره گردش عملیات

  • دوره تولید کالا: به مدت‌زمانی که مواد اولیه به کالای ساخته‌شده تبدیل می‌شود، دوره تولید گفته می‌شود.

به عنوان‌ مثال چنانچه دوره تولید کالا در شرکت تولیدی، ۲۲۰ روز باشدیعنی وجوه نقد شرکت به مدت ۲۲۰ روز در پروسه موجودی‌ها، کالای در جریان ساخت و حساب‌های دریافتنی، قرار خواهد گرفت.

شرکتی که دوره گردش عملیات کوتاهی دارد، نیازمند سرمایه در گردش کمتری است.

به دلیل اینکه دوره وصول مطالبات پایین‌تری داشته و زمان کمی طول خواهد کشید تا کالای تولیدشده به وجه نقد تبدیل شود.

لذا برای بدهی جاری نیاز به افزایش دارایی جاری وجود ندارد.

https://t.me/Parstarazgroup