رابطه بین حسابرسی و حسابداری

رابطه بین حسابرسی و حسابداری

رابطه بین حسابرسی و حسابداری
رابطه بین حسابرسی و حسابداری

دانشجویان ترم اول حرفه حسابرسی ، همواره تصور می کنند که حسابرسی ، زیر مجموعه ای از حرفه حسابداری است .

اگر چه این گونه تصورات قابل درک است اما ، تصور درستی نیست .

شامل بخشی از کتاب فلسفه حسابرسی است که تفاوتهای بین حسابرسی و حسابداری را بیان می کند .

هر چند،محتوای این بخش ازفلسفه حسابرسی،به حسابرسی صورتهای مالی اختصاص دارد که توسط حسابرسان مستقل انجام می شود.

اما، نظرات و دیدگاههای ارائه شده ، عموما با خدمات اطمینان بخش داخلی و مشاوره ، مرتبط می باشد .

خدمات اطمینان بخش داخلی و مشاوره،همواره متکی به رسیدگیها وتحلیلهای منطقی میباشند،منطق ناشی از استدلال و اخذ نتیجه است.

حسابرسان داخلی در مواقعی از منطق استفاده می کنند که دستیابی به نتایج یا ، ارائه مشاوره متکی به شواهد و مستنداتی است که انها جمع آوری و ارزیابی می کنند .

کیفیت نتیجه گیریها و یا ارائه مشاوره ، توسط حسابرسان داخلی ، به توانایی آنها در جمع آوری و ارزیابی مناسب شواهد و مدارک مورد نظر ، بستگی دارد

https://t.me/Parstarazgroup