روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری:

۱) حسابرسی با دور زدن کامپیوتر (حسابرسی پیرامونی):
شامل آزمون داده های ورودی و گزارشهای خروجی کامپیوتر و پردازش کامپیوتر است و پردازش کامپیوتر را مورد آزمون قرار نمی دهد.

۲) حسابرسی با استفاده از کامپیوتر (حسابرسی درونی):
از کامپیوتر برای حسابرسی استفاده می شود زیرا داده ها و زنجیره عطف در مدارک وراهنمای حسابرسی هر دو بصورت الکترونیکی است و نمی تواند مستقیماً توسط حسابرس مورد آزمون قرار گیرد.با توجه به پیشرفتهای روز افزون در زمینه های کامپیوتر و پردازش اطلاعات تحصیل شده. روش دور زدن کامپیوتر رفته رفته کارایی خود را از دست می دهد و استفاده از روش حسابرسی با استفاده از کامپیوتر (حسابرس درونی) کارایی بیشتر کسب می نماید. البته باید توجه داشت که هیچیک از این دو روش به تنهایی مطلوب و مناسب نبوده بلکه باید همواره ترکیب مناسبی از این دو به تناسب وضعیت صاحبکار و ارزیابی حسابرسی از محیط صاحبکار مورد استفاده قرار گیرد.