ماده ۱۷۸ قانون کار

ماده ۱۷۸ قانون کار

ماده ۱۷۸ قانون کار
ماده ۱۷۸ قانون کار

هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و‌ مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌شد.
مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت تشکل ها و انجمن های صنفی را مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند آزاد اعلام شده است و هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .
دراین ماده چهار جرم مختلف ذکر شده که عبارتند از: ۱- وادار نمودن شخص یا اشخاص به قبول عضویت در تشکل های کارگری و کارفرمایی با اجبار و تهدید ۲- ممانعت از عضویت اشخاص در تشکل ها با اجبار و تهدید ۳- جلوگیری از ایجاد تشکل های قانونی ۴- جلوگیری از انجام وظایف قانونی تشکل هایی که بر اساس قانون تشکیل شده است .
آنچه مقنن بر آن توجه داشته ، آزادی اشخاص در قبول یا عدم قبول عضویت در تشکل ها است و اعمالی از قبیل اجبار و تهدید و وادار نمودن اشخاص به آنچه بر خلاف میل و اراده آنها است را مردود شمرده و لذا می توان گفت شرط مجازات مرتکب این است که با اجبار و تهدید مانع از عضویت شخص در تشکل ها شده باشد.بنابراین اگر کس دیگری را توصیه به عدم عضویت در تشکلی نماید و او نیز قبول کند جرمی واقع نشده است


ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم
هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره ۱- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات. مدارک تشخیص قطعی بدهی. سال مالیاتی. مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶٫ تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی :

 رسیدگی ازطریق دفاتر:

اگراشخاص حقوقی درموعدمقرراقدام به ارایه اظهارنامه .ترازنامه .صورت سودوزیان .ارایه دفاترقانونی روزنامه وکل اسنادومدارک اعلام نمایندورسیدگی ازطریق دفاترصورت میگیرد.

 رسیدگی ازطریق علی الراس :

اگراشخاص حقوقی ازارایه اظهارنامه مالیاتی درموعدمقررخودداری نموده وهم چنین تکالیف خودرااقدام ننمایند.رسیدگی مالیات انهارا ازطریق علی الراس انجام میپذیرد.
رددفاترازسوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاتر
درصورت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود.
نمونه هایی ازعدم رعایت ایین نامه درذیل اشاره میگردد.

 تاخیردرپلمپ
 تاخیرثبت وقایع مالی
فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند.
 اسناددرامدی موردقبول سازمان امورمالیاتی نباشد.
 دفاتربرای تشخیص درامدمشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند.
مثلا شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده راارایه ننماید.
شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد .
درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣دوماه به مهلت رسیدگی اضافه می شود

https://t.me/Parstarazgroup