موارد عدم شمول ماده۱۶۹در حسابداری

موارد عدم شمول ماده۱۶۹در حسابداری

موارد عدم شمول ماده۱۶۹در حسابداری
موارد عدم شمول ماده۱۶۹در حسابداری

۱٫ خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار،‌سهام و سهم الشرکه.
۲٫ خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه.
۳٫ سود و کارمزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.
۴٫ دریافت پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می‌باشند.
۵٫ دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران توسط دستگاه‌های اجرایی ته تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی،‌ اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

۶٫ دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای،‌ انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

۷٫ کمک‌ها و جوایز و هدایای بلاعوض.
۸٫ مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارات، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌گردد.

۹٫ مال‌ الاجاره‌های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم.

۱۰٫ بر اساس دستورالمعل‌های مذکور، بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل‌های ماده ۱۶۹ مکرر می‌باشد.

۱۱٫ حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم.
۱۲٫ وجوه پرداختی بابت حق نگداری (شارژ) ساختمان و آبونمان‌های پرداختی.

۱۳٫ معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملین.

انواع ابلاغ اوراق مالیاتی

اوراق مالیاتی اصولا باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد(ابلاغ واقعی)

هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور او بستگان و مستخدمین وی از گرفتن اوراق امتناع کنند

مامور ابلاغ عدم حضور وی یا امتناع آنان از گرفتن اوراق را رسید نموده و نسخه دوم را به اداره مالیاتی عودت و نسخه اول را به محل سکونت یا محل کار وی الصاق می کند

تاریخ الصاق ،تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود.(ابلاغ قانونی)

همچنین در صورت عدم شناسایی مودی ، اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه نشر آگهی می شود و این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب می شود.(ابلاغ قانونی)

۱٫ خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار،‌سهام و سهم الشرکه.
۲٫ خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه.
۳٫ سود و کارمزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.
۴٫ دریافت پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می‌باشند.
۵٫ دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران توسط دستگاه‌های اجرایی ته تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی،‌ اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

۶٫ دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای،‌ انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

۷٫ کمک‌ها و جوایز و هدایای بلاعوض.

۸٫ مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارات، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌گردد.

۹٫ مال‌ الاجاره‌های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم.

۱۰٫ بر اساس دستورالمعل‌های مذکور، بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل‌های ماده ۱۶۹ مکرر می‌باشد.

۱۱٫ حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم.

۱۲٫ وجوه پرداختی بابت حق نگداری (شارژ) ساختمان و آبونمان‌های پرداختی.
۱۳٫ معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملین.