نمونه صورت ترازنامه حسابداری

نمونه صورت ترازنامه حسابداری

– تراز نامه شرکت ………….( سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه …. و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا ۲۹ پیوست که توسط هیأت مدیره تهیه و تأئید شده ، مورد حسابرسی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتها ی مالی با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مزبور بر اساس حسابرسی انجام شده می باشد .

۲- به استثنای محدودیت مندرج در بند ۸ ذیل ، حسابرسی این موسسه بر اساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است .استانداردهای مزبور ایجاب می نماید که این موسسه ، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود اشتباه یا تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول بدست آید . حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است .حسابرسی همچنین شامل ارزیابی اصول و رویه های حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده بعمل آمده توسط هیأت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است . این موسسه اعتقاد دارد که حسابرسی انجام شده مبنائی معقول برای اظهار نظر فراهم می نماید .

۳- صورتهای مالی سنوات قبل شرکت توسط این موسسه ویا حسابرس دیگری مورد بررسی قرار نگرفته و اساس رسیدگیهای این موسسه ، اقلام تشکیل دهنده سر فصلهای صورتهای مالی و عملیات طی دوره و در موارد ضروری و ممکن مشتمل بر پیگیری اقلام انتقالی از سنوات قبل نیز بوده است. با توجه به مراتب مزبور ، اقلام منظور شده به عنوان سال ۱۳۸۳ صرفا به منظور مقایسه ارائه شده و اظهار نظر این موسسه در مورد آنها تسری ندارد .

۴- موجودی مواد و کالا شامل مبلغ ۳۱۳ر۱ میلیون ریال موجودی مواد اولیه انتقالی از سنوات قبل بوده که مواد مزبور در سنوات یاد شده مصرف گردیده و در انبار گردانی پایان سال مالی مورد گزارش موجود نبوده است ، لذا در صورت اصلاح حساب فوق ،سر فصل های موجودی مواد و کالا و زیان انباشته شرکت به میزان مبلغ مزبور به ترتیب کاهش و افزایش خواهد یافت .

۵- مبلغ ۰۲۰ر۱ میلیون ریال از سر فصل حسابهای دریافتنی تجاری و پیش پرداختها از سنوات گذشته راکد و بدون گردش در حسابها باقی مانده و ذخیره ای از این بابت لحاظ نگردیده است . به نظر این موسسه ایجاد ذخیره ای مناسب جهت حسابهای فوق لازم بوده لیکن به دلیل فقدان مستندات مورد نیاز تعیین ذخیره مزبور و تعیین آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد .

۶- شرکت بابت استهلاک برخی از اموال و دارائیها ، مزایای پایان خدمت کارکنان و قسمتی از هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده ذخیره کافی در حسابها منظور ننموده است . به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در این خصوص ، تعیین آثار مالی ناشی از احتساب ذخائر لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد .

۷- تسهیلات مالی در یافتی شامل مبلغ ۸۰۸ میلیون ریال هزینه سنوات آتی تسهیلات بوده که به همان میزان از بستانکاری حساب جاری شرکاء نیز کسر گردیده است ، لذا در صورت تعدیل حسابها ، سر فصلهای تسهیلات مالی دریافتی و جاری شرکاء به میزان مبلغ مزبور به ترتیب کاهش و افزایش خواهد یافت .

۸- تأئیدیه های در خواستی این موسسه در خصوص مبلغ ۰۵۴ر۴ میلیون ریال از حسابهای دریافتنی(عمدتا شرکت ساپکو) و ۴۰۰ میلیون ریال از حسابهای پرداختنی ،جاری شرکاءو همچنین تأئیدیه بانکهای صادرات شعبه حصارک، ملت شعبه شهر آراء و سامان شعبه آفریقا (شامل تسهیلات بانکی به مبلغ ۰۶۰ر۱ میلیون ریال ) تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل نگردیده است . مضافا تأئیدیه های واصل شده در خصوص حسابهای پرداختنی و تسهیلات دریافتی از بانک تجارت شعبه گلشهر به ترتیب دارای مغایراتی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال مساعد و ۹۱۷ر۲ میلیون ریال نا مساعد می باشد ، لذا آثار مالی ناشی از دریافت تأئیدیه ها واصل نشده و رفع مغایرات مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد .۹- در خصوص وضعیت مالیات عملکرد شرکت موارد ذیل قابل ذکر می باشد :
۱-۹- مفاصا حساب مالیاتی شرکت تا پایان سال ۱۳۸۱ به این موسسه ارائه نگردیده است ، لذا آثار مالی ناشی از هر گونه تعدیلات احتمالی از این بابت مشخص نمی باشد .
۲-۹- جهت عملکرد سال مالی ۱۳۸۲ برگ قطعی مالیاتی به مبلغ ۵۹۲ میلیون ریال ( شامل اصل و جریمه ) صادر گردیده که با عنایت به اعتراض شرکت به برگ مزبور و ارجاع موضوع به شورای عالی مالیاتی صرفا مبلغ ۶۶ میلیون ریال از مبلغ مزبور پرداخت شده و در خصوص مبلغ ۵۲۶ میلیون ریال باقیمانده ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است . همچنین جهت عملکرد سال مالی ۱۳۸۳ مبلغ ۳۹۱ میلیون ریال برگ تشخیص مالیاتی صادر شده که از این بابت نیز ذخیره ای در حسابها اعمال نگردیده اسـت ، لذا تعـیین قطــعی مالیـات عملـکرد سـالهـای مزبور منوط به اعلام نظر مقامات مالیاتی
می باشد.
۳-۹- طی سال مالی مورد گزارش عملکرد شرکت منتج به زیانی به مبلغ ۷۴۴ر۴ میلیون ریال گردیده که با عنایت به سوابق مالیاتی شرکت اظهار نظر نسبت به آن منوط به انجام بررسیهای مالیاتی می باشد .

۱۰- شرکت فاقد سیستم مدونـی جهـت مـحاسـبه بهــای تمـام شـده محصـولات تولـیدی خودمی باشدو
هزینه های ناشی از عدم استفاده مطلوب از امکانات تولیدی از بهای تمام شده کسر و به صورت مجزا در صورت سود و زیان ارائه نگردیده است ، لذا آثار مالی ناشی از هرگونه تعدیلات احتمالی از این بابت و تاثیر آن بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد .

۱۱- استانداردهای گزارشگری صورتهای مالی در رابطه با تجدید ارائه اقلام مقایسه ای سال قبل و طبقه بندی برخی از سر فصلها رعایت نگردیده است .

۱۲- به نظر این موسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴الی ۷ و۹ الی۱۱ و همچنین به استثنای آثارتعـــدیـــلاتـی که احـتمـالادر صـورت نبود محــدودیـت منـدرج در بند ۸ این گزارش ضـرورت می یافت، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت ………. ( سهامی خاص ) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه …. و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

۱۳- همانگونه که دریادداشت شماره ۲۹ همراه صورتهای مالی ذکر شده ، طی سال مالی مورد گزارش عملیات شرکت منجر به زیان قابل ملاحظه گردیده بطوریکه درتاریخ ترازنامه زیان انباشته به مبلغ ۷۳۲ر۴ میلیون ریال ( معادل ۷/۴ برابر سرمایه ) و بدهیهای جاری بالغ بر ۰۴۲ر۱۳ میلیون ریال بیش از دارائیهای جاری می باشد . شایان ذکر است در این خصوص تمهیداتی از سوی شرکت صورت پذیرفته لیکن بهرحال تحقق فرض تداوم فعالیت که مبنای تهیه صورتهای مالی است منوط به نتیجه بخش بودن اقدامات لازم می باشد .

۱۴- اموال و دارائیهای شرکت پلاک کوبی نگردیده ، لذا حصول اطمینان از انطباق صورت ریز ارائه شده با دارائیهای مربوطه از طریق سایر روشهای حسابرسی اعمال گردیده است .

۱۵- بخشی از سپرده های شرکت نزد دیگران مربوط به ۵ درصد تضمین کیفیت کالاهای فروخته شده به شرکتهای ….. و …….. ( یادداشت توضیحی شماره ۶ همراه صورتهای مالی )، علی رغم اتمام دوره تضمین آنها عودت نگردیده است