گزارش عملکرد مالی(استاندارد حسابداری شماره ۶)

گزارش عملکرد مالی(استاندارد حسابداری شماره ۶)

گزارش عملکرد مالی(استاندارد حسابداری شماره 6)
گزارش عملکرد مالی(استاندارد حسابداری شماره ۶)

هدف

هدف این استاندارد ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صـورتهای مـالی از عملکـرد مـالی واحـد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی جهت ارزیابی عملکرد مالی و جریانهـای نقـدی آتی برای آنها فراهم آورد.

تعاریف

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

عملیات متوقف شده:یک بخش ازواحد تجاری که واگذار شده یا بـعنـوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است

 • بیانگر یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است،
 • قسمتی ازیک برنامه هماهنگ برای واگذاری یا برکناری یک فعالیت تجاری یا حـوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است
 • یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.

عملیات در حال تداوم: کلیه عملیات واحد تجاری به استثنای عملیات متوقف شده.

اقلام استثنایی: اقلامی با اهمیت که منـشأ آن رویـدادها یـامعـاملاتی مـیباشـد کـه در حال تداوم شرکت واقـع مـیگـردد

بـه منظـور ارائــه تـصویری مطلوب، افشای جداگانه آنها، منفرداً یا در صورت تشابه نوع، در مجموع، به لحـاظ اسـتثنایی بودن ماهیت یا وقوع ضرورت مییابد.

تعدیلات سنواتی: تعدیلاتی با اهمیت است که به سنوات قبل مربوط میشـود و از تغییـر در رویه حسابداری یا اصلاح اشتباه ناشی میگردد.

تعدیلات سنواتی، اصـلاحات تکـرار شـونده معمول و تعدیل براوردهای انجام شده در سنوات قبل را شامل نمیشود.

یک بخش از واحد تجاری: جزئی از عملیات و جریانهای نقدی واحد تجاری اسـت کـه از لحـاظ عملیاتی و اهداف گزارشگری مالی، به وضوح از سایر فعالیتهای واحد تجاری متمایز باشد

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی، باید کـل درآمـدها و هزینـه هـای شناسایی شده طی دوره را که قابـل انتـساب بـه صـاحبان سـرمایه اسـت، بـه تفکیـک اجـزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد.

صورت سود و زیان جامع ب طرق زیر به اهداف گزارشگری مالی کمک میکند:

الف. ترکیب اطلاعات مربوط به جنبه عملیاتی عملکرد و مـوارد مـرتبط بـا آن بـا سـایر جنبههای عملکرد مالی واحد تجاری.

ب .ارائه اطلاعاتی که همراه با اطلاعات مندرج درسایر صورتهای مالی اساسی، بـرای ارزیابی بازده سرمایه گذاری دریک واحد تجاری مفید واقع شود.

صورت سود و زیان جامع باید موارد زیر را به ترتیب نشان دهد:

 • سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان.
 • سایر درآمدها و هزینههای شناسایی شده به تفکیک.
 • تعدیلات سنواتی.

هرگاه اجزای صورت سودوزیان جامع محدود به سودیازیان خالص دوره و تعـدیلات سـنواتی باشد،ارائـه صورت سودوزیان جامع ضرورتی ندارد.

در چنین حالتی بایـد در یادداشـتی ذیـل صورت سود و زیان دوره،عدم لزوم ارائـه صورت سودوزیان جامع افشا شود.

اقلام استثنایی

اقلام استثنایی باید در محاسبه سود یا زیان عملیات در حال تداوم منظور شـود.

مبلـغ هـر قلـم استثنایی باید بطـور جداگانـه و ترجیحـاً درمـتن صورت سودوزیان تحت سرفصل درآمد یا هزینه مربوط منعکس گردد.

اعم از اینکه انعکـاس این اقلام در متن صورت سود و زیان یا در یادداشتهای توضیحی صورت گیرد، ایـن اقـلام بایـد بهعنوان اقلام استثنایی قابل تشخیص باشد و اینگونه تصریح گردد.

شـرح مناسـبی در مـورد هر یک از اقلام استثنایی جهت درک ماهیت این اقلام ضروری است.

نمونه اقلامی که ممکن است درصورت با اهمیت بـودن،اسـتثنایی تلقـی شـود عبـارت است از:

 • الف. زیان های ناشی از بلایای طبیعی،
 • ب . هزینه های اخراج دسته جمعی کارکنان شاغل در بخشهای فعال واحد تجاری،
 • ج . هزینه های تجدید سازمان،
 • د . به هزینه بردن دارایی های نامشهود خارج از فرایند استهلاک،
 • ه . زیان انتقال صنایع مزاحم به خارج از محدوده شهرها، طبق مقررات جاری،
 • و . کمکهای بلاعوض غیرسرمایهای دریافتی و کمک های بلاعوض پرداختی،
 • ز . سود یا زیان فروش داراییهای ثابت مشهود و سرمایهگذاریهای بلندمدت،
 • ح . هزینه های غیرمعمول مربوط به مطالبات مشکوکالوصول و کاهش ارزش موجـودی مواد و کالا،
 • ط . ذخیره های غیرمعمول برای زیانهای ناشی از پیمان های بلندمدت،
 • ی . وجوه مازاد ناشی از حل و فصل ادعای خسارت از شرکت های بیمه،
 • ک . هزینه های جذب نشده ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت معمول (عملی) مورد انتظـار و ضایعات غیرعادی، و
 • ل . سود یا زیان ناشی از حل و فصل دعاوی برله یا علیه شرکت.

تاریخ اجرا

الزامات این استاندارد درمورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها ازتـاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ و بعـد از آن شروع میشود، لازمالاجراست.

https://t.me/Parstarazgroup