روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری

روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری

روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری
روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری

تعریف حسابرسی کامپیوتری :

استفاده حسابرس از کامپیوتر بعنوان یک ابزار در فرآیند حسابرسی، همانند « ثبت کاربرگها، تهیه برنامه، حسابرسی پرسشنامه ها، تأیدیه ها، ثبت اطلاعات، نگهداری کاربرگها و تهیه گزارش حسابرسی و سایر مستندات حسابرسی از عمده موارد اجرای حسابرسی کامپیوتری می باشد.

چون استفاده از کامپیوتر در مؤسسات حسابرسی شیوع یافته و در حال گسترش است

بنابراین کار با آن می تواند از جنبه های دیگر کاربردی نیز مفید باشد.

واژه حسابرسی کامپیوتری استفاده از تکنولوژی کامپیوتری در فرآیند حسابرسی را بازگو می نماید.

البته هنوز تعریف کامل و جامعی از این واژه در دسترس نیست زیرا این واژه می تواند کلیه ارتباطات و ترکیبات احتمالی تکنولوژی کامپیوتر و حسابرسی را در برداشته باشد.

در اخص کلمه می توان حسابرسی کامپیوتری را بدین شکل تعریف نمود:

حسابرسی در پیرامونی که برای پردازش اطلاعات مالی از کامپیوتر استفاده می شود بدون توجه به نوع و اندازه و راهبری آن بوسیله شرکت یا شخص ثالث .

۱) حسابرسی با دور زدن کامپیوتر (حسابرسی پیرامونی):

شامل آزمون داده های ورودی و گزارشهای خروجی کامپیوتر و پردازش کامپیوتر است.

پردازش کامپیوتر را مورد آزمون قرار نمی دهد.

۲) حسابرسی با استفاده از کامپیوتر (حسابرسی درونی):

از کامپیوتر برای حسابرسی استفاده می شود

زیرا داده ها و زنجیره عطف در مدارک وراهنمای حسابرسی هر دو بصورت الکترونیکی است و نمی تواند مستقیماً توسط حسابرس مورد آزمون قرار گیرد.

با توجه به پیشرفتهای روز افزون در زمینه های کامپیوتر و پردازش اطلاعات تحصیل شده.

روش دور زدن کامپیوتر رفته رفته کارایی خود را از دست می دهد و استفاده از روش حسابرسی با استفاده از کامپیوتر (حسابرس درونی) کارایی بیشتر کسب می نماید.

البته باید توجه داشت که هیچیک از این دو روش به تنهایی مطلوب و مناسب نبوده بلکه باید همواره ترکیب مناسبی از این دو به تناسب وضعیت صاحبکار و ارزیابی حسابرسی از محیط صاحبکار مورد استفاده قرار گیرد.

این دو به تناسب وضعیت صاحبکار و ارزیابی حسابرسی از محیط صاحبکار مورد استفاده قرار گیرد.

https://t.me/Parstarazgroup