دارایی های ثابت مشهود(استاندارد حسابداری شماره۱۱)

دارایی های ثابت مشهود(استاندارد حسابداری شماره۱۱)

دارایی های ثابت مشهود (استاندارد حسابداری شماره۱۱)
دارایی های ثابت مشهود(استاندارد حسابداری شماره۱۱)

هدف:

هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری دارایی های ثابت مشهود است تا استفاده کنندگان صورت های مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری واحد تجاری در این دارایی ها و تغییرات آن را تشخیص دهند. موضوعات اصلی در حسابداری دارایی های ثابت مشهود عبارت است از شناخت دارایی، تعیین مبلغ دفتری آن و شناخت هزینه استهکاک و زیان کاهش ارزش دارایی است.

دامنه کاربرد:

این استاندارد برای حسابداری تمام دارایی های ثابت مشهود بکار گرفته شود مگر این که به موجب استانداردی دیگر ، نحوه حسابداری متفاوتی مجاز یا الزامی شده باشد

تعاریف:

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص بکار رفته است:

ارزش باقی مانده: مبلغ برآوردی که واحد تجاری در حال حاضر می تواند از واگذاری دارایی پس از کسر مخارج براوردی واگذاری بدست آورد. با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد.

ارزش تقتصادی: ارزش فعلی خالص جریان های نقدی آتی ناشی از کاربرد مستمر دارایی از جمله جریان های نقدی ناشی از واگذاری نهایی آن

ارزش منصفانه: مبلغی که خریدار مطلع و مایل و فروشنده مطلع و مایل میتواند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی یک دارایی را در ازای مبلغ مذبور با یکدیگر مبادله کنند.

استهلاک: تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن

بهای جایگزینی مستهلک شده: عبارت است از بهای ناخالص جایگزینی یک دارایی پس از کسر استهلاک مبتنی بر بهای مزبور و مدت استفاده شده آن دارایی.

خالص ارزش فروش: مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی در شرایط عادی و پس از کسر کلیه هزینه های مرتبط با فروش حاصل میشود.

زیان کاهش ارزش: مازاد مبلغ دفتری یک دارایی نسبت به مبلغ بازیافنی آن.

مبلغ دفتری: مبلغی که دارایی پس از کسر استهلاک انباشته و زیان کاهش ارزش انباشته مربوط به آن مبلغ در ترازنامه منعکس میشود.

ناخالص مبلغ دفتری: بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهای تمام شده.

مبلغ استهلاک پذیر: بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهای تمام شده پس از کسر ارزش باقی مانده

شناخت:

مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود، تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شود:

 • جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد.
 • بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد.

اندازه گیری دارایی ثابت مشهود:

یک قلم دارایی ثابت مشهود که واجد شرایط شناخت به عنوان دارایی باشد، باید به بهای تمام شده اندازه گیری شود.

اندازه گیری پس از شناخت:

واحد تجاری باید از هر دو روش بهای تمام شده یا تجدید ارزیابی را به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقلام یک طبقه دارایی ثابت مشهود بکار گیرد.

نمونه هایی از طبقات دارایی ثابت مشهود:

 • زمین
 • ساختمان
 • ماشین آلات تجهیزات
 • کشتی
 • هواپیما
 • وسایل نقلیه
 • اثاثه و منصوبات
 • تاسیسات

افشا:

موارد زیر باید برای هر طبقه از دارایی های ثابت مشهود در صورت مالی افشا شود:

 • مبانی اندازه گیری مورد استفاده جهت تایین ناخالص مبلغ دفتری
 • روش های استهلاک مورد استفاده
 • عمر مفید یا نرخ استهلاک مورد استفاده
 • ناخالص مبلغ دفتری، کاهش ارزش انباشته و استهلاک انباشته در ابتدا و انتهای دوره

در صورت های مالی همچنین باید موارد زیر افشا گردد:

 • وجود و میزان محدودیت در رابطه با مالکیت دارایی ها و دارایی هایی که وثیقع بدهی هاست
 • مخارج منظور شده به حساب دارایی های در جریان ساخت طی دوره
 • مبلغ تعهدات قراردادی مربوط به تحصیل دارایی های ثابت مشهود
 • مانده دارایی های ثابت مشهود در جریان ساخت در راه، نگهداری شده در انبار و نیز پیش پرداخت های  سرمایه ای در انتها و ابتدای دوره

تاریخ اجرا:

الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورت های مالی که دوره آنها از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ و بعد آن شروع میشود الزامیست

https://t.me/Parstarazgroup

جرایم مالیاتی دیرکرد

جرایم مالیاتی دیرکرد

جرایم مالیاتی دیرکرد
جرایم مالیاتی دیرکرد

اگر مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد:

جریمه دیرکرد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص (اصلی یا متمم) تا زمان پرداخت محاسبه و مطالبه خواهد شد.

در صورتی که اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده یا در موعد مقرر قانونی تسلیم ننماید:

جریمه دیرکرد از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه قابل محاسبه و مطالبه میباشد.

به موجب ماده ۱۹۰ ق.م.م جریمه تاخیر معادل ۲/۵% به ازای هر ماه خواهد بود.

در خصوص مدت ماه های قابل محاسبه جریمه دیرکرد نیز در تبصره دو ماده ۱۹۰ آمده است:

اگر فاصله بین اعتراض نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعی شدن بیش از یکسال شود جریمه فقط تا مدت زمان یکسال قابل مطالبه خواهد بود.

https://t.me/Parstarazgroup

افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره۱۲)

افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره۱۲)

افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره12)
افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره۱۲)

هدف:

هدف این استاندارد تعیین الزامات افشا در صورت های مالی واحد تجاری برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته ، معاملات و مانده حساب های فیمابین قرار گرفته باشد.

دامنه کاربرد:

 • تشخیص روابط و معاملات با اشخاص وابسته
 • تشخیص مانده حساب های فیمابین واحد تجاری و اشخاص وابسته آن
 • تشخیص شرایطی که افشای موارد مندرج در بند های اول و دوم الزامی میشود
 • تعیین افشای لازم درباره موارد مندرج در بند های اول و دوم

تعاریف:

اصلاحات زیر در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست های مذبور.

کنترل مشترک: مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی به موجب یک توافق قراردادی.

مدیران اصلی: اشخاصی که به طور موظف یا غیرموظف اختیار و مسئولیت برنامه ریزی،هدایت و کنترل فعالیت های واحد تجاری را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده دارند  از جمله شامل اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی.

کنترل: توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت های آن

خویشاوندان نزدیک: خویشاوند نسبی و سببی فرد که انتظار میرود در معامله با واحد تجاری، وی ر تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود که شامل خویشانوندان نسبی و سبب طبقه اول تا سوم است.

شخص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که:

 • واحد تجاری وابسته آن باشن
 • مشارکت خاص آن واحد باشد
 • از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی آن باشد

معامله با شخص وابسته: انتقال منابع خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن است

موارد زیر نمونه معاماتی است که اگربا اشخاص وابسته انجام شود افشا میگردد:

 • خرید و فروش کالا
 • خریدو فروش دارایی غیرجاری
 • اجاره یا دریافت خدمات
 • اجاره ها
 • انتقال پروژه های تحقیق و توسعه
 • انتقالات ناشی از قرارداد حق امتیاز
 • تامین منابع مالی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت
 • تامین تضمین ها و وثایق
 • تسویه بدهی ها از طرف واحد تجاری یا توسط واحد تجاری از طرف شخص دیگر

تاریخ اجرا:

الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورت های مالی که دوره آنها از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ و بعد آن شروع میشود الزامیست

کارهای اساسی در انبارگردانی

کار های اساسی در انبارگردانی

کار های اساسی در انبارگردانی

 1. از جمله کار های اساسی در انبارگردانی تعیین هماهنگ کننده عملیات انبار گردانی که سرپرستی عملیات شمارش را برعهده خواهد داشت .
 2. تهیه مقدمات شروع عملیات شامل تهیه فرمهای شمارش ، تهیه وسایل و ابزار کارشمارش یا توزین ، برنامه ریزی جهت ساعت شروع و خاتمه روزانه .
 3. تعیین گروه های شمارش و آموزش لازم به اعضاء تیم شمارش.
 4. بازدید از کلیه انبارها و کنترل استقرار صحیح اجناس به نحو قابل شمارش و درج مشخصات کامل موجودیها ، تفکیک اقلام قابل شمارش اعم از سالم ، اسقاط ، موجودی های امانی .
 5. یادداشت شماره آخرین رسید و حواله انبار قبل از شروع عملیات انبارگردانی .
 6. نظارت سرپرست انبارگردانی در حین شمارش و کنترل صورت نهائی شمارش و پیگیری مغایرتها و تهیه گزارش نهائی.
 7. هماهنگی با نمایندگان حسابرسان مستقل شرکت .
 8. اعلام روزها و ساعات انبارگردانی به کلیه قسمت ها ، و حتی الامکان از ورود و خروج کالا جلوگیری شود مگربا نظارت هماهنگ کننده عملیات انبارگردانی .
 9. تنظیم برگه های شمارش در ۲ بخش ( شمارش اول ودوم ) و کنترل امار برگه های تسلیم شده ، باطله و کنترل باحسابهای دفاتر .
 10. در صورت مغایرت در شمارش اولیه ، شمارش دوم انجام گردیده و قابل اطمینان تلقی می گردد .
 11. در طول انبارگردانی ، جابجائی بین قسمتهای انبار مجاز نمی باشد مگر با نظارت هماهنگ کننده .
 12. امضاء کلیه برگه های شمارش توسط سرگروه شمارش ، و امضاء صورت های شمارش و صورتجلسات توسط هماهنگ کننده .
 13. در پایان تهیه صورتجلسه انجام عملیات با شرح خلاصه چگونگی اجرای عملیات با امضاء هماهنگ کننده و معاون مالی و تحویل یک نسخه به حسابرسان مستقل

نکات قابل توجه در نظارت حسابرس در انبارگردانی :

۱- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست .

۲- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم شود

شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، موقعیت مکانی ، تعداد تیمهای شمارش ، اسامی و وظایف هریک از آنها ، تعداد دفعات شمارش و نحوه رفع مغایرت بین شمارش های مختلف با یکدیگر و با سوابق انبار باشد.

۳- برای حصول اطمینان از جهت اجرای برنامه شمارش لازم است

وقت حسابرس عمدتاً صرف نظارت بر نحوه اجرای برنامه انبارگردانی شود .

۴- برای اطمینان حسابرس تعدادی از اقلام موجود را برای نمونه در انبار شخصا شمارش کرده

سپس با شمارش شرکت مطابقت دهد .

۵- حسابرس در زمان انبارگردانی ( خاتمه سال مالی) باید کلیه اطلاعات مربوط به مقطع گیری زمانی را جمع آوری نماید .

https://t.me/Parstarazgroup

دوره گردش عملیات و نحوه محاسبه ی آن

دوره گردش عملیات و نحوه محاسبه ی آن

 • تعریف دوره گردش عملیات:

دوره‌ای است که طی آن شرکت مواد اولیه را خریداری و کالایی را تولید کرده و به دست مشتری می‌رساند. درنهایت وجه نقد را از وی دریافت می‌کند.

دوره گردش عملیات را بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول طالبات و گردش موجودی کالا برابر است.

نحوه محاسبه

نحوه محاسبه نسبت دوره گردش عملیات در شرکت‌های غیرتولیدی با شرکت‌های تولیدی متفاوت است.

🔻 در شرکت‌های غیر تولیدی:
دوره گردش موجودی کالا+ دوره وصول مطالبات= دوره گردش عملیات

دوره گردش عملیات
دوره گردش عملیات

🔻 در شرکت‌های تولیدی:
دوره گردش موجودی کالا+ دوره وصول مطالبات+ دوره تولید کالا = دوره گردش عملیات

 • دوره تولید کالا: به مدت‌زمانی که مواد اولیه به کالای ساخته‌شده تبدیل می‌شود، دوره تولید گفته می‌شود.

به عنوان‌ مثال چنانچه دوره تولید کالا در شرکت تولیدی، ۲۲۰ روز باشدیعنی وجوه نقد شرکت به مدت ۲۲۰ روز در پروسه موجودی‌ها، کالای در جریان ساخت و حساب‌های دریافتنی، قرار خواهد گرفت.

شرکتی که دوره گردش عملیات کوتاهی دارد، نیازمند سرمایه در گردش کمتری است.

به دلیل اینکه دوره وصول مطالبات پایین‌تری داشته و زمان کمی طول خواهد کشید تا کالای تولیدشده به وجه نقد تبدیل شود.

لذا برای بدهی جاری نیاز به افزایش دارایی جاری وجود ندارد.

https://t.me/Parstarazgroup

درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳)

درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳)

درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳)
درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳)

تعاریف:

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

درآمد عملیاتی: عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد.

ارزش منصفانه: مبلغی است که خریدار مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل میتوانند در معامله ای حقیقی و در کار شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

اندازه گیری درآمد عملیاتی:

درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری شود.

فروش کالا:

درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشد:

الف. واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد

ب. واحد تجارتی هیچ دخالت مدیریتی مستمر در حدی که معمولا با مالکیت همراه است یا کنترل موثری نسبت به کالای فروش رفته اعمال نکند.

ج. مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد

د. جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاری متحمل باشد، و

ه. مخارجی را که در ارتباط با کالای فروش رفته تحمل شده یا خواهد شد بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد.

ارائه خدمات:

هرگاه ماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است بتوان به گونه ای اتکا پذیر براورد کرد. درامد عملیاتی مربوط باید با توجه به میزان تکمیل آن معامله شناسایی شود. ماحصل معامله، زمانی به گونه ای اتکاپذیر قابل براورد است که همه شرایط زیر احراز شده باشد:

الف. جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد.

ب. مبلغ درامد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد،

ج. میزان تکمیل معامله به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد، و

د. مخارجی که در ارتباط با ارائه خدمات تحمل شده یا خواهد شد به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.

در مورد شناخت درآمد عملیاتی حاصل از ارائه خدمات نیز، محتمل بودن جریان ورودی منافع اقتصادی، شرط اساسی است.

سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام:

درآمد های عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری که متضمن سود تضمیت شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام است باید بر اساس معیار های مندرج در بند بعدی به شرط تحقق شرایط زیر شناسایی شود:

الف. جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری متحمل باشد. و

ب. مبلغ درامد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد.

درامد عملیاتی مذکور در بند قبلی باید با توجه به مبانی زیر شناسایی شود:

الف. سود تضمین شده بر اساس مدت زمان  و با توجه به مانده اصل طلب و نرخ مربوط.

ب. درآمد حق امتیاز طبق محتوای قرارداد مربوط و

ج. سود سهام حاصل از سرمایه گذاری که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است. در زمان احراز حق دریافت توسط سهامداران به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی و وابسته

افشا:

واحد تجاری باید موارد زیر را در یادداشت های توضیحی افشا کند:

الف. رویه های حسابداری مورد استفاده برای شناخت درامد عملیاتی با توجه به الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱ با عنوان “نحوه ارائه صورت مالی” و

ب. مبلغ هر یک از طبقات عمده درآمد عملیاتی شناسایی شده طی دوره ناشی از موارد زیر:

 • – فروش کالا
 • – ارائه خدمات
 • – سود تضمین شده
 • – درآمد حق امتیاز
 • – سود سهام و

ج. مبلغ درامد عملیاتی حاصل از مبادله کالا یا خدمات که در هر یک ازطبقات عمده درامد عملیاتی منظور شده است

https://t.me/Parstarazgroup

مالیات جدید در بازار خودرو

مالیات جدید در بازار خودرو

مالیات جدید در بازار خودرو
مالیات جدید در بازار خودرو

پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است

تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معامله‌کنندگان در بازار خودرو اخذ شود.

پیشنهاد اخذ مالیات برعایدی سرمایه در حوزه خودرو، زمانی جدی شد که قیمت خودرو دربازار به شدت افزایش یافت.

هدف از ارائه پیشنهاد مذکور این بود که با لحاظ کردن مالیاتی جدید، انگیزه خرید و فروش خودرو در تعداد بالا کاهش یافته و به نوعی دست دلالان و واسطه‌گران از بازار کوتاه شود.

یکی دیگرازدلایل اصلی که نیاز به وضع این مالیات را درکشور اثبات می‌کند،التهاباتی است که سبب رشد شدید قیمت‌ها می‌شود.

و دراین ماجرا،عده‌ای اندک سودی نامتعارف می‌برند و عامه مردم با کاهش ارزش پول و افت توان خرید مواجه می‌شوند.

این مالیات از دومحل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و«دریافت سود ازمحل نگهداری دارایی» اخذ می‌شود.

که مورد اول با بازار خودرو در ارتباط است.

بر این اساس، وقتی شهروندان اقدام به فروش دارایی خود (مثلا خودرو) با قیمتی بیشتر از قیمت خرید می‌کنند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود.

https://t.me/Parstarazgroup

راهنمای سازمان امورمالیاتی برای تسلیم اظهارنامه

راهنمای سازمان امورمالیاتی برای تسلیم اظهارنامه

راهنمای سازمان امورمالیاتی برای تسلیم اظهارنامه
راهنمای سازمان امورمالیاتی برای تسلیم اظهارنامه

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در این سامانه قرار داده است.

که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می بایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس از تکمیل اظهارنامه، اقدام به ارسال نمایند.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل تسلیم می باشد

که بسته به شرایط واحد کسبی می بایست اطلاعات لازم در سامانه ثبت نام وارد شود.

با وارد نمودن اقلام خواسته شده در نرم افزار، اطلاعات هویتی و واحد کسبی شخص حقیقی از سامانه ثبت نام دریافت و در اظهارنامه نمایش داده می شود.

نکته مهم: تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه می باشد.

تسلیم اظهارنامه با استفاده از اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد.

بنابراین ضروری است مودیان نسبت به تکمیل ثبت نام،رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمایند.

اطلاعاتی که از این سامانه دریافت می شوند، غیرقابل ویرایش است.

به همین خاطر می بایست پس از ویرایش اطلاعات و تایید آن جهت بروزرسانی اطلاعات در سامانه اظهارنامه مالیاتی از گزینه دریافت اطلاعات هویتی استفاده نمایید.

درخصوص واحدهای مشارکتی تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است و نیازی به ارایه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نمی باشد.

اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام الکترونیکی بارگزاری خواهد شد.

لذا درصورت عدم ثبت اطلاعات لازم می بایست شریک اصلی نسبت به تکمیل اطلاعات درسامانه ثبت نام اقدام نماید.

به اطلاع تمامی مودیان محترم اشخاص حقیقی می رساند،

به دلیل پایش و رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اعمال سقف معافیت سالانه در زمان دریافت اظهارنامه، خواهشمند است

ارسال اظهارنامه الکترونیکی واحد کسبی که تمایل دارید معافیت بیشتری به درآمد مشمول مالیات آن تعلق گیرد را در اولویت اول قرار دهید.

قبل از ارسال، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سیستم دریافت و به دقت بررسی فرمایید. در ادامه اقدام به ارسال، که نهایی و قطعی تلقی می گردد نمایید. ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود.

مودیانی که اظهارنامه خود را با امضای الکترونیکی ارسال می نمایند، در صورتی که پیغام خطا دریافت می نمایند می بایست اطمینان حاصل نمایند که وکالتنامه مالیاتی آنها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و همچنین گواهی الکترونیک آنها اعتبار تاریخی دارد.

مراحل ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی به شرح زیر می باشد:

• حصول اطمینان کاربر از اتصال رایانه به اینترنت
• مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان و دانلود اظهارنامه مربوطه
• نصب نسخه نرم افزار اظهارنامه مالیاتی
• ورود اطلاعات درخواستی در نرم افزار اظهارنامه مربوطه
• دریافت اطلاعات هویتی مودی از سامانه ثبت نام الکترونیکی
• تکمیل جداول اطلاعاتی و مالی توسط مودیان• چاپ و بررسی نسخه پیش نویس
• ارسال اطلاعات به سازمان امورمالیاتی کشور
• دریافت کدرهگیری
• صدور الکترونیکی قبض مالیاتی
• امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی

صدور قبض مالیاتی مودیان

مودیان حقیقی می توانند هنگام ارسال اطلاعات اظهارنامه خود، از طریق نرم افزار اقدام به درخواست صدور قبض مالیاتی نموده،

که از طریق لیست قبوض الکترونیکی مرتبط با اظهارنامه قابل رویت و پس از چاپ قبض مالیاتی می توانند از طریق بانک یا سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام به پرداخت نمایند.

https://t.me/Parstarazgroup