مطالب توسط admin

موعد قانونی تسلیم انواع اظهارنامه مالیاتی

موعد قانونی تسلیم انواع اظهارنامه مالیاتی 🔹 ماده ٢۶ ق.م.م: اظهارنامه ارث ظرف مدت یکسال ازتاریخ فوت متوفی 🔹 ماده ۵٧ ق.م.م: اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی بجز درآمد اجاره مستغلات ندارد تا آخر تیرماه (طبق نظر سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی) 🔹 ماده ٨٠ ق.م.م: اظهارنامه […]

افت و ضایعات

افت و ضایعات 🔻 بر دو نوع هستند : افت و ضایعات عادی وافت وضایعات غیرعادی ودر عین حال در موجودیهای مختلف مثل مواد اولیه در انبار و مواد اولیه مصرفی در خط تولید و کالای نیمه ساخته و کالای ساخته شده معمولا بوجود می آید افت و ضایعات عادی معمولا زمان انبارگردانی و یا […]

کنترل های حسابرسی

کنترل های حسابرسی ۱- کنترل امضاهای مجاز سند حسابداری ۲- کنترل صحت محاسبات ۳- کنترل با ایین نامه تفکیک هزینه های جاری از سرمایه ای ۴- کنترل با برگ در خواست خرید کالا/خدمات ۵- کنترل با صورتحساب فروشنده ۶- کنترل ممهور شدن مدارک به مهر <باطل شد> ۷- کنترل با برگ حواله انبار.رسیدو حواله مستقیم… […]

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی (استاندارد حسابداری شماره ۱۸)

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی (استاندارد حسابداری شماره ۱۸) هدف الزام واحدهای تجاری اصلی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره فعالیتهای اقتصادی گروه واحدهای تجاری است به گونه ای کـه منابع تحت کنترل گروه، تعهدات گروه و نتایج کسب شده از طریق بکارگیری منابع […]

حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری شماره ۱۳)

حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری شماره ۱۳) هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تأمین مالی است. براساس ایـن استاندارد، مخارج تأمین مالی عموماً بلافاصله به عنوان هزینـه دوره شناسـایی مـیشـود، به استثنای مواردی که این مخارج به حساب دارایی واجد شرایط منظور میگردد. دامنه کاربرد این استاندارد باید برای حسابداری مخارج […]

حسابداری کمکهای بلاعوض دولت(استاندارد حسابداری شماره۱۰)

حسابداری کمکهای بلاعوض دولت(استاندارد حسابداری شماره۱۰) دامنـه کاربرد این استاندارد با ید برای حسابداری کمکهای بلاعوض دولت و سایر اشکال کمکهـای دولتـی بکـار گرفته شود. این استاندارد میتواند به عنوان بهترین الگوی عمل حسابداری کمکهای بلاعوض وکمک دریافتی از منابع غیردولتی مورد استفاده قرار گیرد. تعاریف این اصطلاحات دراستاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته […]

جرایم مالیاتی دیرکرد

جرایم مالیاتی دیرکرد اگر مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد: جریمه دیرکرد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص (اصلی یا متمم) تا زمان پرداخت محاسبه و مطالبه خواهد شد. در صورتی که اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده یا در موعد مقرر قانونی تسلیم ننماید: جریمه دیرکرد از تاریخ انقضای مهلت تسلیم […]

افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره۱۲)

افشای اطلاعات اشخاص وابسته (استانداردحسابداری شماره۱۲) هدف: هدف این استاندارد تعیین الزامات افشا در صورت های مالی واحد تجاری برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته ، معاملات و مانده حساب های فیمابین قرار گرفته […]

راهنمای سازمان امورمالیاتی برای تسلیم اظهارنامه

راهنمای سازمان امورمالیاتی برای تسلیم اظهارنامه سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در این سامانه قرار داده است. که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می بایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس از تکمیل اظهارنامه، اقدام به […]

روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری

روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری تعریف حسابرسی کامپیوتری : استفاده حسابرس از کامپیوتر بعنوان یک ابزار در فرآیند حسابرسی، همانند « ثبت کاربرگها، تهیه برنامه، حسابرسی پرسشنامه ها، تأیدیه ها، ثبت اطلاعات، نگهداری کاربرگها و تهیه گزارش حسابرسی و سایر مستندات حسابرسی از عمده موارد اجرای حسابرسی کامپیوتری می باشد. چون استفاده از کامپیوتر در مؤسسات حسابرسی شیوع […]