مطالب توسط pars-taraz

سرمایه گذاریها (استاندارد حسابداری شماره ۱۵)

سرمایه گذاریها (استاندارد حسابداری شماره ۱۵) دامنه کاربرد این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط میپردازد. حسابداری سرمایهگذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجـام شـود. این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحـدهای تجـاری فرعـی، مـشارکت های خـاص و واحدهای تجاری وابسته در صورتهای مالی تلفیقی […]

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری (استاندارد حسابداری شماره ۱۴)

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری (استاندارد حسابداری شماره ۱۴) دامنه کاربرد این استاندارد باید برای ارائـه داراییهای جاری و بدهیهای جاری در ترازنامه بکار گرفته شود. دارایی های جاری یک دارایی زمانی باید به عنوان دارایی جاری طبقه بندی شود که: انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یـا ظـرف یکـسال از […]

حسابداری موجودی موادوکالا (استاندارد حسابداری شماره۸)

حسابداری موجودی موادوکالا (استاندارد حسابداری شماره۸) دامنه کاربرد این استاندارد، نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند و موارد زیر را دربر نمیگیرد: کار در جریان پیشرفت پیمانهای بلندمدت ابزارهای مالی پیچیده. موجودی محصولات جنگلی و معدنی در مواردی که این اقلام در صنا یع مربوط به […]

رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه( استاندارد حسابداری شماره۵)

رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه( استاندارد حسابداری شماره۵) هدف هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است: مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل میشود، و افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. دامنه کاربرد این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار […]

دارایی های ثابت مشهود(استاندارد حسابداری شماره۱۱)

دارایی های ثابت مشهود(استاندارد حسابداری شماره۱۱) هدف: هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری دارایی های ثابت مشهود است تا استفاده کنندگان صورت های مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری واحد تجاری در این دارایی ها و تغییرات آن را تشخیص دهند. موضوعات اصلی در حسابداری دارایی های ثابت مشهود عبارت است از شناخت دارایی، […]

کارهای اساسی در انبارگردانی

کار های اساسی در انبارگردانی از جمله کار های اساسی در انبارگردانی تعیین هماهنگ کننده عملیات انبار گردانی که سرپرستی عملیات شمارش را برعهده خواهد داشت . تهیه مقدمات شروع عملیات شامل تهیه فرمهای شمارش ، تهیه وسایل و ابزار کارشمارش یا توزین ، برنامه ریزی جهت ساعت شروع و خاتمه روزانه . تعیین گروه […]

دوره گردش عملیات و نحوه محاسبه ی آن

دوره گردش عملیات و نحوه محاسبه ی آن تعریف دوره گردش عملیات: دوره‌ای است که طی آن شرکت مواد اولیه را خریداری و کالایی را تولید کرده و به دست مشتری می‌رساند. درنهایت وجه نقد را از وی دریافت می‌کند. دوره گردش عملیات را بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول طالبات و […]

درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳)

درامد عمالیاتی (استاندارد حسابداری شماره ۳) تعاریف: اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است: درآمد عملیاتی: عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد. ارزش منصفانه: مبلغی است که خریدار مطلع […]

مالیات جدید در بازار خودرو

مالیات جدید در بازار خودرو پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معامله‌کنندگان در بازار خودرو اخذ شود. پیشنهاد اخذ مالیات برعایدی سرمایه در حوزه خودرو، زمانی جدی شد که قیمت خودرو دربازار به شدت افزایش یافت. هدف از […]

تهاتر در حسابداری

تهاتر در حسابداری تهاتر در حسابداری داراییها و بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شود مگر اینکه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداری‌ دیگری‌ الزامی‌ یا مجاز باشد. اقلام‌ درآمد و هزینه‌ باید تنها زمانی‌ تهاتر شود که‌: الف. یک‌ استاندارد حسابداری‌ تهاتر مزبور را الزامی‌ یا مجاز کرده‌ باشد، یا ب‌. درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌ که‌ […]