مطالب توسط pars-taraz

روشهای ثبت حسابداری تسهیلات مالی دریافتی

🔻دو روش جهت ثبت وام دریافتی وجود دارد :

۱/ روش خالص:

موقع دریافت وام بانک بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار میشود.

زمان پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک بستانکارمیشود.

۲/ روش ناخالص:

موقع دریافت وام بانک بدهکار و بهره تحقق نیافته (یا بهره سنوات آتی) بدهکار و تسهیلات مالی بستانکارمیشود.

موقع پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بهره تحقق نیافته بستانکار و بانک بستانکارمیشود.

حسابرس، ذی حساب و ممیز مالیاتی

حسابرس، ذی حساب و ممیز مالیاتی 🔹حسابرس : حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا موسسه صلاحیت داری است که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی را به عهده می گیرد و دفاتر ، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی را حسابرسی و درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی آن واحد ، بر اساس ضوابط […]

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده   🔻 ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است: 🔹الف- در مورد عرضه کالا: ۱- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد . ۲- در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارائی در […]

تهیه صورت مغایرت بانکی

  تهیه صورت مغایرت بانکی سه روش به شرح زیر برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد: ۱٫ مانده واقعی ۲٫ مانده بر طبق دفاتر ۳٫ مانده بر طبق صورتحساب بانک رسیدن به مانده واقعی : در این نوع صورت مغایرت، هدف بدست آوردن مانده واقعی(صحیح)حساب بانک یا صورتحساب بانک است. دراین خصوص یکی از […]

ترکیبهای تجاری (استاندارد حسابداری شماره ۱۹)

ترکیبهای تجاری (استاندارد حسابداری شماره ۱۹) هدف هدف این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیبهـای تجـاری اسـت. طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به حـساب گرفتـه شود. بنابراین واحد تحصیل کننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل […]

انواع کاربرگ های حسابرسی

انواع کاربرگ های حسابرسی با توجه به مطالب متعددی که در کاربرگ ها درج می گردد ، انواع بی شماری کاربرگ حسابرسی وجود دارد . از این رو ، طبقه بندی آن ها کار نسبتا مشکلی است . با این حال ، کاربرگ های تهیه شده می توانند در گروه های زیر طبقه بندی شود […]

نکات مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر

نکات مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر نکته شماره ۱ چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟ جواب : هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت […]

روشهاى متداول حسابداری قراردادهاى بلندمدت پیمانکاری

روشهاى متداول حسابداری قراردادهاى بلندمدت پیمانکاری روش درصد پیشرفت کار: در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود. در این روش، شناسایی سود ناخالص پیمان در هر دوره مالی، براساس: پیشبینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیت هایی که در طول دوره […]

دارایی های نامشهود(استاندارد حسابداری شماره ۱۷)

دارایی های نامشهود(استاندارد حسابداری شماره ۱۷) هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای نامشهود است. موضـوعات اصـلی در حسابداری دارایی های نامشهود عبارت از معیارها و زمان شناخت دارایـی، تعیـین مبلـغ دفتری و موارد افشاست. دامنه کاربرد الزامات این استاندارد باید در مورد حسابداری تمام دارایی های نامشهود بکار گرفته شـود مگـر اینکه به […]

آثار تغییر نرخ ارز(استاندارد حسابداری شماره ۱۶)

آثار تغییر نرخ ارز(استاندارد حسابداری شماره ۱۶) هدف یک واحد تجاری ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشـد. علاوه بر این، یک واحد تجاری ممکن است صورتهای مالی خـود را بـه ارز ارائـه کنـد. هدف این اسـتاندارد، تجـویز چگـونگی انعکـاس معـاملات ارزی و عملیـات خـارجی در صورتهای مالی یک واحد […]