مطالب توسط pars-taraz

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (بهار ۱۳۹۸)

امروز ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (بهار ۱۳۹۸) مطابق دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده دوره اول (بهار ۱۳۹۸) ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام کننند و از دریافت اظهارنامه […]

حسابداری پیمانهای بلندمدت(استاندارد حسابداری شماره ۹)

حسابداری پیمانهای بلندمدت(استاندارد حسابداری شماره ۹) هدف هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمدها و هزینـه هـای مـرتبط بـا پیمانهـای بلندمدت در صورتهای مالی پیمانکار است. موضـوع پیمانهـای بلندمدت، تاریخ شروع پیمان و تاریخ تکمیل آن معمولاً در دوره های مالی متفـاوتی قـرار میگیرد. مسئله اصلی در حسابداری پیمانهای بلندمـدت، تخـصیص درآمـدها و هزینه های […]

نسبتهای مالی هشدار دهنده ورشکستگی شرکتها

نسبتهای مالی هشدار دهنده ورشکستگی شرکتها درحالی‌ که سرمایه گذاران سهام را با استفاده از روش‌های مختلف ، مثل جاری، مورد ارزیابی قرار می‌دهند باید حواسشان باشد که نسبتهای مالی را که می‌توانند سیگنال‌هایی از یک ورشکستگی قریب‌الوقوع باشند، نیز در نظر بگیرند. نسبتهای مالی کلیدی هستند که می‌توانند این هشدارها را از قبل بدهند […]

گزارش عملکرد مالی(استاندارد حسابداری شماره ۶)

گزارش عملکرد مالی(استاندارد حسابداری شماره ۶) هدف هدف این استاندارد ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صـورتهای مـالی از عملکـرد مـالی واحـد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی جهت ارزیابی عملکرد مالی و جریانهـای نقـدی آتی برای آنها فراهم آورد. […]

سرمایه گذاریها (استاندارد حسابداری شماره ۱۵)

سرمایه گذاریها (استاندارد حسابداری شماره ۱۵) دامنه کاربرد این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط میپردازد. حسابداری سرمایهگذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجـام شـود. این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحـدهای تجـاری فرعـی، مـشارکت های خـاص و واحدهای تجاری وابسته در صورتهای مالی تلفیقی […]

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری (استاندارد حسابداری شماره ۱۴)

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری (استاندارد حسابداری شماره ۱۴) دامنه کاربرد این استاندارد باید برای ارائـه داراییهای جاری و بدهیهای جاری در ترازنامه بکار گرفته شود. دارایی های جاری یک دارایی زمانی باید به عنوان دارایی جاری طبقه بندی شود که: انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یـا ظـرف یکـسال از […]

حسابداری موجودی موادوکالا (استاندارد حسابداری شماره۸)

حسابداری موجودی موادوکالا (استاندارد حسابداری شماره۸) دامنه کاربرد این استاندارد، نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند و موارد زیر را دربر نمیگیرد: کار در جریان پیشرفت پیمانهای بلندمدت ابزارهای مالی پیچیده. موجودی محصولات جنگلی و معدنی در مواردی که این اقلام در صنا یع مربوط به […]

رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه( استاندارد حسابداری شماره۵)

رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه( استاندارد حسابداری شماره۵) هدف هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است: مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل میشود، و افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. دامنه کاربرد این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار […]

دارایی های ثابت مشهود(استاندارد حسابداری شماره۱۱)

دارایی های ثابت مشهود(استاندارد حسابداری شماره۱۱) هدف: هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری دارایی های ثابت مشهود است تا استفاده کنندگان صورت های مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری واحد تجاری در این دارایی ها و تغییرات آن را تشخیص دهند. موضوعات اصلی در حسابداری دارایی های ثابت مشهود عبارت است از شناخت دارایی، […]

کارهای اساسی در انبارگردانی

کار های اساسی در انبارگردانی از جمله کار های اساسی در انبارگردانی تعیین هماهنگ کننده عملیات انبار گردانی که سرپرستی عملیات شمارش را برعهده خواهد داشت . تهیه مقدمات شروع عملیات شامل تهیه فرمهای شمارش ، تهیه وسایل و ابزار کارشمارش یا توزین ، برنامه ریزی جهت ساعت شروع و خاتمه روزانه . تعیین گروه […]