آموزش ادواری و دائمی موجودی کالا

آموزش ادواری و دائمی موجودی کالا

🔻 روش ثبت ادواری موجودی کالا :

در روش ثبت ادواری ، حساب موجودی کالا در طول دوره مالی گردش ندارد و تا پایان دوره مالی ، تا قبل از اصلاحات بدون تغییر باقی می ماند و سپس با انجام دو ثبت اصلاحی ابتدا مبلغ موجودی کالا در اول دوره از این حساب حذف و سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره در این حساب بدهکار می شود .

🔻 روش ثبت دائمی موجودی ها :

در روش ثبت دائمی برای ثبت رویدادهای مرتبط به موجودی کالا از حساب موجودی کالا استفاده می شود که با افزایش موجودی کالا ( ناشی از خرید کالا و برگشت از فروش ) و کاهش موجودی کالا ( فروش و برگشت از خرید به قیمت تمام شده ) بنا به مورد بدهکار و بستانکار می شود . بنابراین حساب موجودی کالا در دفتر به طور مستمر و دائمی گردش دارد و در هر زمان مانده موجودی کالا متعلق به واحد تجاری را نشان می دهد .

📌به بیان دیگر تفاوت اصلی حسابها و ثبت مالی موجودی دائمی و ادواری به شرح زیر است :

در سیستمهای حسابداری دو روش نگهداری اطلاعات موجودی کالا در انبار ها و ارزش ریالی آنها در حسابداری وجود دارد ( دائمی و ادواری ) . در شرکتهای مختلف بر اساس روش حسابداری و انتخاب حسابدار می توان از یکی از این روشها استفاده کرد .

۱️⃣اختلاف در سرفصلهای مالی و ثبت های مالی :

– در ثبت موجودی دائمی : سرفصلی بنام خرید و تخفیفات و برگشت از خرید وجود ندارد .
– در ثبت موجودی ادواری : حسابی به نام قیمت تمام شده کالای فروش رفته وجود ندارد .
– در هر دو روش حساب موجودی کالا وجود دارد ولی در روش ادواری این حساب فقط در افتتاحیه و بستن حسابها گردش دارد .
– هنگام گرفتن گزارش سود و زیان در روش ادواری موجودی کالا در پایان دوره باید مشخص شود .

۲️⃣ اختلاف در سندهای مربوط به خرید و فروش :

– در روش دائمی برای خرید کالا ، ثبت مالی با حساب موجودی مواد۴ و کالا و به نام انبار ایجاد می شود .
همچنین برای فروش کالا ، از حساب موجودی مواد و کالا استفاده شده و آرتیکل مجزا برای قیمت تمام شده کالا نیز ثبت می شود .
– در روش ادواری حساب موجودی مواد و کالا گردش نداشته و حساب خرید برای ثبت مالی عملیات خرید کالا مورد استفاده قرار می گیرد .
همچنین برخلاف روش دائمی ثبتی برای قیمت تمام شده کالا ایجاد نمی شود .

ادامه مطلب …

انواع مرخصی طبق قانون کار

انواع مرخصی طبق قانون کار

🔹الف) مرخصی بدون حقوق:

ماده ۱۶ ق.ک:

مرخصی کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت ۲ سال به حال تعلیق در میآید.
ماده ۷۲ ق.ک:

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کارپس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

🔹ب) مرخصی استحقاقی:

بدلیل طولانی بودن موضوع و ضیق وقت ، در اینمورد لازم است به مواد ۱۰، ۴۳، ۶۴، ۶۵، ۶۷، ۶۸، ۶۹ تبصره ماده ۶۹، ۷۶، ۱۹۰ قانون کار مراجعه فرمائید.

🔹پ) مرخصی تحصیلی:

ماده ۱۶ ق.ک:

قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در میآید.

تبصره: مرخصی:تحصیلی برای ۲ سال دیگر قابل تمدید است.

🔹ث) مرخصی بارداری:

ماده ۷۶ ق.ک:

مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است، حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۷۷ ق.ک:

در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع مینماید.

توضیح ضروری: در مورد مرخصی زایمان به توضیحات « بند ج» توجه فرمائید.

🔹ج) مرخصی زایمان:

ماده ۷۶ ق.ک:

مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود.

تبصره ۱ ماده ۷۶:

پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و اینمدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میگردد.

تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲:

به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد.

بند ۱ مصوبه ۱۳۹۲/۴/۱۶ هیات وزیران: مدت مرخصی زایمان « یک و دو قلو » زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین میشود.

🔹چ) مرخصی سالیانه:

مواد ۶۴ و ۶۵ ق.ک: در مورد میزان مرخصی کارگران شاغل در کارهای عادی و یا سخت و زیان آور.

🔹ح) مرخصی کمتر از یک روز:

ماده ۷۰ ق.ک: مرخصی کمتر از یک روز کار ، جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود.

🔹خ) مرخصی ادای فریضه حج واجب:

ماده ۶۷ ق.ک: هر کارگر حق دارد بمنظور ادای فریضه واجب حج در تمام مدت کار خویش، فقط برای یک نوبت یک ماه، بعنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نمایید.

🔹د) مرخصی صیادان کارکنان حمل و نقل خدمه مستخدمین منازل و…:

ماده ۱۹۰ ق.ک:

مدت کار ، تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی)، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آئین نامه هائیکه توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین میگردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

🔹ذ) مرخصی در کارهای زنجیره ای و موارد مشابه:

تبصره ماده ۶۹ ق.ک:

در مورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا مینماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف ۳ ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

🔻 تاریخ استفاده از مرخصی:

صدر ماده ۶۹ ق.ک: تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود.

🔻 بروز اختلاف در استفاده از مرخصی:
ذیل ماده ۶۹ ق.ک: در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل ( در حال حاضر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) لازم الاجرا است.

🔻 مرخصی ذخیره:
ماده ۶۶ قانون کار: کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.

انواع مرخصی طبق قانون کار
https://t.me/Parstarazgroup

آموزش جامع طبقه بندی مطالبات

آموزش جامع طبقه بندی مطالبات

 

🔻 مطالبات به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

  1. مطالبات تجاری
  2. مطالبات غیر تجاری

۱) مطالبات تجاری مطالباتی هستند که در راستای موضوع فعالیت اصلی موسسه ایجاد میشوند.

در موسسات خدماتی مطالبات تجاری به دلیل ارائه خدمات به طور نسیه و در موسسات بازرگانی وتولیدی به دلیل فروش نسیه کالا ایجاد می شوند.

۲) مطالبات غیر تجاری مطالباتی هستند که به عنوان مطالبات تجاری طبقه بندی نشده باشند و عمدتا به دلیل فروش نسیه داراییهایی غیر از موجودی کالا و یا اعطای وام ایجاد میشوند.

🔻 از نظر مستند بودن ومعتبر بودن، مطالبات به دو دسته تقسیم میشوند:

الف) اسناد دریافتی

ب)حسابهای دریافتی (بدهکاران)

الف) اسناد دریافتی مطالباتی هستند که در قبال ان از شخص بدهکار اسنادی (معمولا سفته) دریافت شده باشد به عبارت دیگر شخص بدهکار تعهد کتبی مبنی بر پرداخت بدهی در تاریخ معینی ارائه کرده باشد.

ب) حسابهای دریافتنی (بدهکاران) مطالباتی هستند که در قالب اسناد نیستند به عبارت دیگر این نوع مطالبات توافقی هستند و هیچگونه تعهد کتبی مثل سفته از شخص بدهکار دریافت نشده است.

🔻 عملیات حسابداری حسابهای دریافتنی:

جهت انعکاس مطالبات در ترازنامه همانند سایر داراییها مطالبات نیز باید ارزشیابی شوند.
نحوه ارزشیابی مطالبات بدین صورت است که آن میزان از مطالبات که مشکوک الوصول به نظر رسیده باشد را تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از مانده مطالبات در ترازنامه کسر میکنیم تفاوت را تحت عنوان ارزش خالص بازیافتنی منعکس میکنیم.
ارزشیابی مطالبات به دلیل رعایت اصل محافظه کاری انجام میشود.

 

🔻 روشهای برآورد هزینه در ارتباط با مطالبات:

۱) روش حذف مستقیم:
در این روش در پایان هر سال مطالبات مشکوک الوصول برآورد نمی شود و هیچگونه ثبت اصلاحی در این ارتباط صادر نمی شود.

در این روش در هر زمان در طی سال که اطمینان حاصل شود بخشی از مطالبات غیر قابل وصول است به عبارت دیگر سوخت شده تلقی شود.

در برخی از موارد ممکن است مطالباتی که قبلا سوخت شده تلقی شده وصول گردد.

۲) روش ذخیره گیری:
دراین روش در پایان هر سال آن میزان از مطالبات را که مشکوک الوصول به نظر رسیده تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و به عنوان یک حساب کاهنده از مانده حسابهای دریافتنی در ترازنامه کسر می کنیم.

🔻 جهت تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول در پایان هر سال به دو روش می توان عمل نمود:

  1.  روش سود و زیانی
  2. روش ترازنامه ای

۱) روش سود و زیانی:
در این روش مبنای تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول مانده حساب فروش (و معمولافروشهای نسیه) است.

بدین ترتیب که بر اساس تجارت گذشته شرکت درصدی از فروش (فروشهای نسیه) هر سال را مشکوک الوصول تلقی می کنند.

۲) روش ترازنامه‌ای:
در این روش مبنای تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول مانده حساب حسابهای دریافتنی است.

بدین ترتیب که بر اساس تجارت گذشته شرکت درصدی از مانده حسابهای دریافتنی در پایان هر سال را به عنوان مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان آن سال در نظر می گیرند.

🔻 نحوه برخورد با مطالبات سوخت شده در روش ذخیره گیری:

در هر زمان در طی سال که اطمینان حاصل شود بخشی از مطالبات غیر قابل وصول است ثبت روزنامه زیر صادر می شود:
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

🔻 تجزیه و تحلیل سنی مطالبات:

برخی از شرکتها ممکن است مطالبات را بر حسب سن آنها دسته بندی کرده و برای هر کدام از رده های سنی نرخ مطالبات مشکوک الوصول جداگانه‌ای در نظر بگیرند.
این روش کاربرد دیگری از روش ترازنامه ای است.

🔻 وصول مطالبات سوخت شده:

در زمان وصول مطالباتی که قبلا سوخت شده تلقی شده اند دو ثبت روزنامه زیر صادر می شود:

۱) حسابهای دریافتنی (بد)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (بس)

۲) نقد (بد)
حسابهای دریافتنی (بس)

🔻مقایسه روشهای حذف مستقیم و ذخیره گیری:

در روش حذف مستقیم اصول محافظه کاری و مقابله هزینه ها با در آمدها (تطابق) رعایت نمی شود اما در روش ذخیره گیری هر دو اصل مذکور رعایت می شود.

 

🔻 ثبت های روزنامه‌ای طی سال:

 

۱) حسابهای دریافتنی ۶۰۰۰۰۰ (بد)
فروش ۶۰۰۰۰۰ (بس)

۲) نقد ۳۴۰۰۰۰ (بد)
حسابهای دریافتنی ۳۴۰۰۰۰ (بس)

۳) ذخیره م.م ۲۵۰۰۰ (بد)
حسابهای دریافتنی ۲۵۰۰۰ (بس)

۱-۴) حسابهای دریافتنی ۱۰۰۰۰ (بد)
ذخیره م.م ۱۰۰۰۰ (بس)

۲-۴) نقد ۱۰۰۰۰ (بد)
حسابهای دریافتنی ۱۰۰۰۰ (بس)

🔻 ثبت اصلاحی پایان سال :

هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۲۲۰۵۰ (بد)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۲۲۰۵۰ (بس)

آموزش جامع طبقه بندی مطالبات

https://t.me/Parstarazgroup

اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث

اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث

📌 قابل توجه مؤدیان مالیات بر ارث / اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث.

⚫️ براساس اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم،

برای متوفیان تاریخ۱/ ۱/ ۹۵و بعد از آن اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث عبارتند از:

■ اموال مشمول /

•سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها.

•سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها طبق مقررات مزبور.

•حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است.

•انواع وسائل نقلیه موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی.

•املاک و حق واگذاری محل.

•اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است.

 

■ اموال خارج از شمول /

•وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و دیه.

•اموالی که برای سازمانها و مؤسسه های مذکور در ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمانها و موسسه‌های مذکور.

•اثاث البیت محل سکونت متوفی.

•اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گرفته باشد

( در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد).

■ معافیت وراث شهدای انقلاب اسلامی از مالیات بر ارث.

•وراث طبقات اول و دوم ، نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

https://www.pars-taraz.com
https://t.me/Parstarazgroup

تفاوت هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی

تفاوت هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی

درمورد هزینه های عملیاتی طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره ۲۵ در قسمت تعاریف بدین صورت آمده است:

🔹هزینه‌ عملیاتی‌:

عبارت‌ است‌ از هزینه‌های‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر که‌ مستقیماً قابل‌ انتساب‌ یا بر مبنایی‌ منطقی‌ قابل‌ تخصیص‌ به‌ قسمت‌ است‌

اعم‌ از اینکه‌ مرتبط‌ با فروش‌ به‌ مشتریان‌ برون‌ سازمانی‌ یا معاملات‌ با سایر قسمتهای‌ همان‌ واحد تجاری‌ باشد.

 

اما در مورد هزینه های غیر عملیاتی

🔹هزینه های غیر عملیاتی :

کاهش در خالص دارایی ها ناشی از معاملات تصادفی یا جنبی یک واحد و یا ناشی از همه معاملات ،

رویدادها و شرایط دیگر که در طول یک دوره واحد را تحت تاثیر قرار می دهد

به استثنای هزینه های عملیاتی و توزیع بین مالکان.

در واقع کلیه هزینه هایی که بصورت مستقیم و دائم در تولید تا فروش نقش دارند جزو هزینه های عملیاتی هستند و بقیه موارد جزو هزینه های غیر عملیاتی محسوب می شوند.

https://t.me/Parstarazgroup

تفاوت هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی

نکاتی در رابطه صورت های مالی

نکاتی در رابطه صورت های مالی

نکاتی بسیار مهم در رابطه با صورت های مالی که هر حسابدار باید بداند

۱⃣ واحدهای تجاری خارج از کشور که ملکیت انها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ایران نیستند.

 

۲⃣ مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری(هیئت مدیره)است.

 

۳⃣ شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت انهاست

 

۴⃣ هدف صورتهای مالی ،ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

 

۵⃣ مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ۵ قسمت می باشد:

●ترازنامه
●سود و زیان
●سود و زیان جامع
●صورت جریان وجوه نقد
●یادداشتهای توضیحی

 

۶⃣ بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی جبران نمی شود.

 

۷⃣ رویه های حسابداری راه کارهایی ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند.

 

۸⃣ ترازنامه حداقل باید شما ۱۲ قسمت اصلی باشد:

●دارائیهای ثابت مشهود
●دارائیهای نامشهود
●سرمایه گذاریها
●موجودی مواد و کالا
●حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی
●موجودی نقد
●حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حسابها و اسناد پرداختنی
●ذخیره مالیات
●ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
●بدهیهای بلند مدت
●سهم اقلیت
●سرمایه و اندوخته ها

 

۹⃣ صورت سود وزیان حداقل باید شما ۱۰ قسمت اصلی باشد:

●درامدهای عملیاتی
●هزینه های عملیاتی
●سود یا زیان عملیاتی
●هزینه های مالی
●سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی
●مالیات بر درامد
●سود یا زیان فعالیتهای عادی
●اقلام غیرمترقبه
●سهم اقلیت
●سود یا زیان خالص

 

🔟 ضرورت فرض تعهدی ناشی از اصل حسابداری دوره مالی می باشد.

 

⏸ تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورتهای مالی مفهوم ثبات رویه را نقض می کند.

 

۲⃣۱⃣ ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی مبتنی بر اصل تداوم فعالیت می باشد.

 

۳⃣۱⃣ اقلام غیر مترقبه اقلامی هستند که به طور متعارف انتظار نرود که در اینده نزدیک به وقوع بپیوندد.

 

۴⃣۱⃣ خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا بودن است.

 

۵⃣۱⃣ عوامل اصلی قابل اتکا بودن اطلاعات:کامل بودن ، احتیاط ، بی طرفی ، بیان صادقانه ، رجحان محتوی برشکل

۶⃣۱⃣ عوامل اصلی مربوط بودن اطلاعات:انتخاب خاصه ، ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی

https://t.me/Parstarazgroup

ابزارهای تحلیل صورت های مالی

ابزارهای تحلیل صورت های مالی

🔻ابزارهای مختلفی برای ارزیابی داده های صورتهای مالی به کار گرفته میشوند. سه نوع معمول این ابزارها به شرح زیر است:

 

🔻تحلیل افقی:

یکسری از داده های صورتهای مالی در طول یک دوره زمانی ارزیابی می شود و هدف آن تعیین افزایش یا کاهش داده طی دوره مالی است.

به آن تحلیل روند هم می گویند.

🔻تحلیل عمودی:

داده های هر یک از اقلام صورت های مالی به صورت درصد نسبت به یک مقدار مبنا،مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مثلا در ترازنامه میگوییم دارایی های جاری ۲۵درصد کل داریی ها هستند.

به آن تحلیل هم مقیاس هم میگویند.

🔻تحلیل نسبت ها:

ارتباط بین اقلام منتخب داده های صورت های مالی بیان میشود.

یک “نسبت”، رابطه ریاضی بیت یک مقدار را با دیگری بیان می کندکه این ارتباط به صورت نرخ و یا یک نسبت ساده بیان می شود.

در تحلیل صورتهای مالی اساسی، نسبت ها را میتوان در ارزیابی نقدینگی، سودآوری و قدرت پرداخت دیون به کار برد.

تحلیل افقی اساسا در مقایسه های درون شرکتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دو ویژگی در صورت های مالی انجام این مقایسه را تسهیل می کند.

اول اینکه صورت های مالی اساسی به صورت مقایسه ای و حداقل برای دو سال، ارائه می شود.

دوم اینکه خلاصه ای از داده های مالی، برای یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله در یادداشتهای پیوست صورت های مالی ، ارائه می شود.

تحلیل عمودی در مقایسه های درون شرکتی و نیز بین شرکتی استفاده می شود.

تحلیل نسبت ها نیز در انواع این مقایسه ها کاربرد دارد.

https://t.me/Parstarazgroup

ابزارهای تحلیل صورت های مالی

سال مالیاتی

سال مالیاتی

🔹 از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه (یک سال کامل شمسی) میباشد.

فعالیت کسبی در محدوده ی یک سال نیز به عنوان سال مالیاتی شناخته خواهد شد.

🔹 اظهارنامه مالیاتی عملکرد:

اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است

که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد مالی یکساله خود را اعلام نمایند.

🔹 اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۱۰ ق.م.م تا پایان تیر ماه  فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

🔹 اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۰۰ ق.م.م تا پایان خرداد ماه  فرصت دارند

اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

 

https://t.me/Parstarazgroup

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۵۴ :

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد

یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد

و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

 

▪️تبصره ۱-

در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

 

▪️تبصره ۲-

چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است.

مالیات مابه‌التفاوت طبق مقرارت این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

 

▪️تبصره ۳-

در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقرارت این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد،

در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

 

https://t.me/Parstarazgroup

قانون مالیاتهای مستقیم

تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

 

بسیاری از موسسات کوچک از سیستم حسابداری یک طرفه سنتی استفاده می کنند این گونه موسسات برای تهیه صورت های مالی یا اظهارنامه ی مالیاتی از حسابداران کمک می گیرند و حسابداران با بررسی اسناد موجود و پرس و جو اطلاعات لازم را کسب و بر مبنای سیستم حسابداری دو طرفه یعنی معادله اساسی حسابداری صورتهای مالی را تنظیم می کنند.

🔻در زیر معادله اساسی حسابداری را مشاهده می کنید:

دارایی = بدهی + حقوق صاحب(صاحبان) سهام

🔻تهیه و تنظیم ترازنامه از روی مدارک ناقص:

در موسساتی که از سیستم حسابداری یک طرفه سنتی استفاده می شود برخی اطلاعات اساسی مانند دریافت های نقدی،چک های صادر شده ،مبالغی که باید به بستانکاران پرداخت شود یا مبالغی که باید از بدهکاران دریافت شود در مکان های مختلف ثبت می شود.

برای مثال مبلغ نقدینگی را می توان از شمارش موجودی صندوق و صورت حساب بانک (پرینت حساب) تعیین کرد.

مبلغ حسابهای دریافتنی از تلخیص صورت حسابهای دریافت نشده ی فروش(سیاهه)مشخص می گردد.

یا مبلغ چک های صادر شده می تواند از دسته چک مشخص شود.

موجودی های جنسی می تواند از طریق شمارش تعیین و بر اساس سیاهه های خرید (صورت حسابهای خرید) قیمت گذاری شود.بهای تمام شده دارایی های غیر جاری نیز می تواند به همین نحود تعیین گردد.مبلغ بستانکاران می تواند از تلخیص سیاهه های پرداخت نشده ی خرید و صورت حسابهای ماهانه ی فروشندگان مشخص شود.با استفاده از مدارک مزبور و سایر منابع اطلاعاتی ترازنامه ی این گونه موسسات در هر تاریخی می تواند معین شود. بدین ترتیب که پس از تعیین بدهی ها و دارایی ها، مبلغ حقوق صاحب(صاحبان) سرمایه از طریق معادله اساسی حسابداری که در بالا ذکر شد به دست می آید.

ادامه مطلب …