نسبتهای مالی هشدار دهنده ورشکستگی شرکتها

نسبتهای مالی هشدار دهنده ورشکستگی شرکتها

نسبتهای مالی هشدار دهنده ورشکستگی شرکتها
نسبتهای مالی هشدار دهنده ورشکستگی شرکتها

درحالی‌ که سرمایه گذاران سهام را با استفاده از روش‌های مختلف ، مثل جاری، مورد ارزیابی قرار می‌دهند باید حواسشان باشد که نسبتهای مالی را که می‌توانند سیگنال‌هایی از یک ورشکستگی قریب‌الوقوع باشند، نیز در نظر بگیرند.

نسبتهای مالی کلیدی هستند که می‌توانند این هشدارها را از قبل بدهند

تا شما زمانی داشته باشید که از شرسهام این شرکت ها رهاشوید.

نسبت جاری

دارایی های جاری را بر بدهی های جاری تقسیم می‌کند

یکی از اصلی‌ترین نسبتهای نقدینگی مورداستفاده برای ارزیابی امنیت مالی یک شرکت است.

این نسبت با اندازه‌ گیری کفایت منابع جاری شرکت برای پوشش همه تعهدات بدهی اش در ۱۲ ماه آینده، توانایی شرکت را در پرداخت تعهدات بدهی کوتاه‌مدتش ارزیابی می‌کند.

نسبت جاری بالاتر نشان می‌دهد که شرکت نقدینگی بیشتری دارد.

عموماً، نسبت جاری ۲ یا بیشتر مناسب است.

نسبتهای کمتر از یک، علامت هشدار هستند.

نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش

پول نقد و جریان پول نقد، کلید موفقیت و نجات هر کسب‌وکاری به شمار می‌رود.

جریان نقدی تقسیم بر درآمد حاصل از فروش، توانایی شرکت در تولید پول نقد از محل فروشش را نشان می‌دهد.

رابطه ایدئال بین جریان نقدی عملیاتی و فروش، یک افزایش موازی است.

اگر جریان نقدی با افزایش فروش افزایش نیابد جای نگرانی خواهد بود و ممکن است نشانه‌ای بر ناکارآمدی مدیریت هزینه ها یا حساب‌های دریافتنی باشد.

در مورد نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش، عموماً نسبت بالاتر بهتر است.

تحلیل گران ترجیح می‌دهند تا شاهد اعداد رو به رشد، یا حداقل ثابتی در طول زمان باشند.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحب سهام اساساً یک نسبت اهرمی بوده.

یکی از نسبتهای مالی است که در ارزیابی سلامت مالی شرکت به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نسبت معیاری اساسی از توانایی شرکت در برآورده کردن تعهدات و ساختار مالی شرکت، بدون توجه به اینکه بیشتر سرمایه شرکت از طریق سهامداران یا با ایجاد بدهی تأمین می‌شود، به دست می‌دهد.

اگر این نسبت بالا بوده یا در حال افزایش باشد، نشان می‌دهد که شرکت کاملاً به تأمین مالی از طریق وام و بدهی به‌جای استفاده از سرمایه‌ای که سرمایه گذاران سهام فراهم می‌کند، وابسته است.

این نسبت همچنین ازاین‌جهت مهم است که یکی از معیارهای اصلی است که توسط وام دهندگان در نظر گرفته می‌شود.

اگر وام دهنده ها عقیده داشته باشند که نسبت بالاست، ممکن است مایل به وام دادن به شرکت نباشند.

یک نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مطلوب حدود ۱ است، جایی که سهام تقریباً با بدهی ها برابری می‌کند.

گرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است، قانون عمومی این است که نسبت بالای ۲، ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

نسبت جریانات نقدی عملیاتی به بدهی

وجود جریانات نقدی عملیاتی برای هر کسب‌وکاری ضروری است.

هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون پول نقد لازم برای پرداخت صورتحساب‌ها، بازپرداخت وام ها، اجاره‌بها، دادن حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات ضروری به‌درستی به کار خود ادامه دهد.

نسبت جریانات نقدی عملیاتی به بدهی که از تقسیم جریانات نقدی بر بدهی کل به دست می‌آید، بعضی‌اوقات به‌عنوان تنها پیش گوی ناکامی مالی در نظر گرفته می‌شود.

این نسبت به‌صورت تئوریک نشان می‌دهد که اگر یک شرکت ۱۰۰% جریانات نقدی اش را به پرداخت بدهی هایش اختصاص دهد، چه مدت طول می‌کشد که بدهی ها به‌طور کامل تسویه شوند.

یک نسبت بالاتر نشانگر این است که شرکت ظرفیت پوشش بدهی خود را به شکل مطلوبی دارد.

بعضی از تحلیل گران از جریان نقدی آزاد به‌جای جریان نقدی عملیاتی در محاسبه‌های خود استفاده می‌نمایند، چون جریان نقدی عملیاتی هزینه های سرمایه‌ای را نیز در دل خود دارد.

یک نسبت بالاتر از ۱ عموماً سالم در نظر گرفته می‌شود،

امّا هر عددی کمتر از ۱ به معنی نشانه‌ای از ورشکستگی قریب‌الوقوع در طول چند سال آینده است،

مگر اینکه شرکت قدم‌هایی برای بهبود قابل‌ توجه وضعیت مالی خود بردارد.

یک معیار دیگری که اغلب برای پیش‌گویی ورشکستگی مورداستفاده قرار می‌گیرد، نمره (Z – score) است

که ترکیبی از چند نسبت مالی برای تولید یک نمره ترکیبی منفرد به‌حساب می‌آید.

https://t.me/Parstarazgroup

سرمایه گذاریها (استاندارد حسابداری شماره ۱۵)

سرمایه گذاریها (استاندارد حسابداری شماره ۱۵)

سرمایه گذاریها (استاندارد حسابداری شماره ۱۵)
سرمایه گذاریها (استاندارد حسابداری شماره ۱۵)

دامنه کاربرد

این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط میپردازد.

حسابداری سرمایهگذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجـام شـود.

این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحـدهای تجـاری فرعـی، مـشارکت های خـاص و واحدهای تجاری وابسته در صورتهای مالی تلفیقی و مجموعه را تعیین نمـیکنـد

لـیکن درخـصوص نحوه حسابداری سرمایه گذاری های پیـش گفته در صـورتهای مـالی جداگانـه کـاربرد دارد

مگـر در مواردی که در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایهگـذاری در واحـدهای تجـاری فرعـی، مشارکتهای خاصو واحدهای تجاری وابسته نحوه عمل دیگری تجویز شده باشد.

موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمیگیرد:

الف. مبانی شناخت درآمدهایی که به صورت سود تضمین شـده، سـود سـهام و غیـره از سرمایهگذاریها عاید میشود

ب . سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحـدهای تجـاری وابسته در صورتهای مالی تلفیقی و مجموعه.

ج . سرمایهگذاری در املاک

تعاریف

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخصزیر بکار رفته است:

ابزار مالی:قراردادی که برای یک واحد تجاری،دارایی مالی و برای واحد تجـاری دیگـر،بدهی مالی یا ابزار مالکانه ایجادمیکند

ابزار مالکانه : هر قراردادی که معرف وجود حقوق باقیمانده نسبت به داراییهای واحدتجاری پس از کسر کلیه بدهیهای آن است.

ارزش منصفانه : مبلغی اسـت کـه خریـداری مطلـع و مایـل و فروشـندهای مطلـع و مایـل میتوانند در معاملهای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور مبادله یـا یک بدهی را تسویه کنند.

اوراق مشتقه: ابزار مالی یا قرارداد دیگری که دارای سه ویژگی زیر است:

 • الف. ارزش آن در واکنش به تغییرات قیمت دارایی پایه مانند سهام و کالا تغییر کند،
 • ب . مستلزم سرمایهگذاری خالص اولیه نباشد یا در مقایسه بـا سـایر قراردادهـایی کـه انتظار میرود در برابر تغییر عوامل بازار واکنش مشابهی نشان دهند، سرمایهگذاری خالص اولیه کمتری نیاز داشته باشد، و
 • ج . در آینده تسویه شود.

بازار فعال : بازاری که در آن دفعات و حجم معاملات دارایی و بدهی برای ارائه مـستمر اطلاعات قیمتگذاری کافی است.

بدهی مالی: هر بدهی که یکی از موارد زیر باشد:

الف. تعهد قراردادی:

 1. برای تحویل وجه نقد یا دارایی مالی دیگر به اشخاص دیگر، یا
 2. برای مبادله داراییهای مالی یا بدهیهای مالی با اشخاص دیگر،تحت شرایطی کـه به صورت بالقوه برای واحد تجاری نامطلوب است

ب . قراردادی که از طریق ابزار مالکانه واحد تجاری تسویه خواهد شد یـا ممکـن اسـت تسویه گردد و:

 1. اوراق غیرمشتقهای است که در ازای آن واحد تجاری به تحویـل تعـداد متغیـری ابزار مالکانه واحد تجاری متعهد است یا ممکن است متعهد شود،
 2. اوراق مشتقهای است که به شیوهای به جز معاوضه مبلغ ثابتی وجه نقد یا دارایـی مالی دیگر با تعداد ثابتی ابزار مالکانه واحد تجاری تسویه خواهـد شـد یـا ممکـن است تسویه شود.

تعهد قطعی : توافقی برای مبادله مقدار مشخصی از منابع بـه قیمتـی مـشخص در تاریخ یا تاریخهای مشخص در آینده است.

حق تقدم : حقی اسـت قابـل نقـل و انتقـال متعلق به صاحبان سهام واحد تجاری، که هنگام خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق میگیرد.

خالص ارزش فروش:مبلغ وجه نقد که ازطریق فـروش دارایـی در شرایط عادی و پس ازکسرکلیه مخارج فروش حاصل میشود.

دارایی مالی: هر دارایی که یکی از موارد زیر باشد:

الف. وجه نقد.

ب . ابزار مالکانه از قبیل سهام یا حق تقدم سهام واحد تجاری دیگر.

ج . حق قراردادی:

 1. برای دریافت وجه نقد یا دارایی مالی دیگر از اشخاص دیگر، یا
 2. برای مبادله داراییهای مالی یا بدهیهای مالی با اشخاص دیگر،تحت شرایطی کـه به صورت بالقوه برای واحد تجاری مطلوب است.

د . قراردادی که از طریق ابزارهای مالکانه واحد تجاری تسویه خواهـد شـد یـا ممکـن است تسویه شود،

و: ۱ .اوراق غیرمشتق های است که در ازای آن واحد تجاری به دریافت تعـداد متغیـری ابزار مالکانه واحد تجاری متعهد است یا ممکن است متعهد شود، یا

۲ .اوراق مشتقهای است که به شیوهای به جز معاوضه مبلغ ثابتی وجه نقد یا دارایـی مالی دیگر با تعداد ثابتی ابزار مالکانه واحد تجاری تسویه خواهـد شـد یـا ممکـن است تسویه شود.

سرمایه گذاری : نوعی دارایی است که واحـد سـرمایه گـذار بـرای کـسب منـافع اقتـصادی از طریق دریافت منافع ، افـزایش ارزش، پوشـش ریسکهای آتی یا مزایای دیگر نگهداری میکند.

سرمایه گذاری بلندمدت : طبقهای از سرمایه گذاری هاست که به قصد اسـتفاده مـستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری میشود.

سرمایه گذاری هنگامی به عنـوان دارایـی غیرجـاری طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی قابل اثبات باشد.

سرمایه گذاری جاری: به طبقهای از سـرمایه گـذاری ها گفتـه مـیشـود کـه سـرمایه گـذاری بلندمدت نباشد.

سرمایه گذاری در املاک : عبارت از سرمایه گذاری در زمین یـا سـاختمانی اسـت کـه عملیـات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که ازنظـر سـرمایه گذاری دارد

نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار نگهداری میشود.

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار :نوعی سرمایه گذاری که برای آن بـازاری فعـال، آزاد و در دسترس، وجود دارد

بطوری که ازطریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار راامکانپذیر سازد، دست یافت

سهام جایزه : عبارت است از توزیع سهام بین صاحبان سهام واحد تجاری از محل سود انباشته، اندوخته ها یا صرف سهام که با توجه به اصلاحیه قانون تجـارت موکـول بـه تـصویب مجمـع عمومی فوق العاده است.

صـندوق سـرمایه گـذاری: نهـادی مـالی اسـت کـه منـابع مـالی حاصـل از انتـشار گـواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری میکند.

مصون سازی: به اقداماتی اطلاق میشود که به منظور کـاهش یـا جبـران ریـسک ناشـی از تغییرات در ارزش منصفانه یا جریانهای نقدی مربوط به یک قلم خاص انجام میگیرد

مصونسازی جریان نقدی: مصونسازی ریسک تغییرپذیری جریانهای نقدی که:

 1. قابل انتساب به ریسک خاصی در ارتباط با دارایی یا بدهی شناسایی شده (نظیر تمام یا بخشی از پرداختهای آتی سود تضمین شده مربوط به بدهی با نرخ متغیـر) یـا معاملـه آتی بسیار محتمل، باشد، و
 2. بتواند بر سود یا زیان اثر بگذارد.

انواع سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهـداری شود.

برخی سرمایه گذاریها ممکن است در قالب اوراقی کـه بیـانگر دارایـی پـولی بـرای دارندگان اینگونه اوراق است، ظاهر شوند

برخـی از ایـن سرمایه گذاریها ممکن است متضمن سود تضمین شـده حـداقلی باشـند.

سـرمایهگـذاریها همچنین میتوانند در قالب مالکیت سرمایه یک واحـد تجـاری دیگـر ظـاهر شـوند.

ایـن سرمایه گذاریها بیانگر حقوق مالی است.

سایر اشکال سرمایه گذاری شامل نگهداری فلزات گرانبها یا دیگر کالاها ازجمله آثار هنری است.

سرمایه گذاریهای مختلـف ازنظـر سـهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر داراییها، میزان داد و سـتد و ماهیـت بـازار مربـوط ویژگیهـای متفاوتی از خود بروز میدهند

سرمایه گذاری بلندمدت مشتمل بر موارد زیر است:

 • سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلندمدت اعطـایی به این واحدها.
 • سرمایه گذاری هایی که اساساً جهت حفظ، تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجـاری موجود انجام شده است
 • سرمایه گذاری هایی که بدون تأثیر عمده برفعالیتهای واحـد تجـاری قابـل واگـذاری نیست.

سرمایه گذاری هایی که تحت عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود، بایـد درترازنامـه بـه یکی از روش زیر منعکس شود:

 • اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، یا
 • خالص ارزش فروش

سرمایه گذاری هایی که تحت عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی مـیشـود بایـد درترازنامـه بـه یکی از روشهای زیر منعکس شود:

 • بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته طبـق اسـتاندارد حـسابداری شماره ۳۲ با عنوان “کاهش ارزش داراییها”،
 • مبلغ تجدید ارزیابی به عنوان یک نحوه عمل مجاز جایگزین.

تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاریها

افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاریهای سـریع المعاملـه شـامل سـرمایه گـذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری میشود

درصورت سودوزیان شناسـایی گردد مگر درمواردی که سرمایهگذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سـازی جریـان نقـدی انجام شده باشد

واگذاری سرمایه گذاری ها

هرگاه یک سرمایه گذاری واگذار شود، تفاوت عوایدحاصل ازواگذاری و مبلغ دفتـری آن بایـد به سودوزیان دوره منظور شود.

در مورد سرمایه گذاریهای جاری که به خـالص ارزش فـروش ثبت شده و سرمایه گذاریهای بلندمدتی که به مبلغ تجدید ارزیابی انعکاس یافته است، سود یـا زیان واگذاری باید نسبت به آخرین مبلغ دفتری آن تعیین و به سود و زیان دوره منظـور شـود.

هر گونه خالص مازاد ناشی از تجدید ارزیابی یک سرمایه گذاری که قبلاً در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور و در آن نگهداری شده است

باید بـه عنـوان تغییـر در اجـزای حقـوق صـاحبان سرمایه، به سود (زیان) انباشته منتقل شود.

هرگاه تنها بخشی از مجموع یک سرمایه گذاری خاص واحد تجاری که به بهای تمام شده منعکس شده است، واگذار شود، مبلغ دفتری بخش واگذار شده برمبنـای میـانگین بهـای تمـام شـده مجموع سرمایه گذاری محاسبه خواهد شد.

صورت سود و زیان

علاوه بر موارد ذکر شده در بندهای بالا، اقلام زیر باید به سود و زیان دوره منظور شود:

 • هرگونه هزینه ناشی از کاهش خالص ارزش فروش سرمایه گـذاریهای کوتـاه مـدتی کـه به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی میشود،
 • هرگونه هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدتی که به روش بهـای تمـام شـده ارزیابی میشود، و
 • هرگونه برگشت کاهش های قبلی

افشـا

اطلاعات زیر باید در صورتهای مالی افشا شود:

 • الف . رویه های حسابداری مورد استفاده برای سرمایه گـذاریها مـشتمل بـر نحـوه حـسابداری تغییرات مبلغ دفتری
 • ب . انعکاس سرمایه گذاریهای جاری به تفکیک سریع المعامله در بازار و سایر سرمایه گذاریها.
 • ج . بازدهی طبقات مختلف سرمایه گذاری به تفکیک سود سهام، تغییر ارزش و سود یا زیـان واگذاری،
 • د . ارزش بازار سرمایه گذاریهای سریع المعاملـه در بـازار کـه بـه عنـوان دارایـی غیرجـاری نگهداری شده است،
 • ه . مبلغ کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاریهای بلندمدت،
 • و . محدودیتهای قابل توجه در رابطه با امکان تبدیل سرمایه گذاریها به نقد یا وصول درآمـد و عواید واگذاری آنها،
 • ز . در مورد مؤسساتی که فعالیت عمده آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادار اسـت، صـورت تحلیلی پرتفوی سرمایه گذاری.

تاریخ اجرا

الزامات این استاندارد درمورد کلیه صورتهای مـالی کـه دوره مـالی آنهـا ازتـاریخ۱/۱/۱۳۹۳ و بعد از آن شروع میشود،لازم الاجراست.

https://t.me/Parstarazgroup

مالیات جدید در بازار خودرو

مالیات جدید در بازار خودرو

مالیات جدید در بازار خودرو
مالیات جدید در بازار خودرو

پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است

تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معامله‌کنندگان در بازار خودرو اخذ شود.

پیشنهاد اخذ مالیات برعایدی سرمایه در حوزه خودرو، زمانی جدی شد که قیمت خودرو دربازار به شدت افزایش یافت.

هدف از ارائه پیشنهاد مذکور این بود که با لحاظ کردن مالیاتی جدید، انگیزه خرید و فروش خودرو در تعداد بالا کاهش یافته و به نوعی دست دلالان و واسطه‌گران از بازار کوتاه شود.

یکی دیگرازدلایل اصلی که نیاز به وضع این مالیات را درکشور اثبات می‌کند،التهاباتی است که سبب رشد شدید قیمت‌ها می‌شود.

و دراین ماجرا،عده‌ای اندک سودی نامتعارف می‌برند و عامه مردم با کاهش ارزش پول و افت توان خرید مواجه می‌شوند.

این مالیات از دومحل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و«دریافت سود ازمحل نگهداری دارایی» اخذ می‌شود.

که مورد اول با بازار خودرو در ارتباط است.

بر این اساس، وقتی شهروندان اقدام به فروش دارایی خود (مثلا خودرو) با قیمتی بیشتر از قیمت خرید می‌کنند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود.

https://t.me/Parstarazgroup

روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری

روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری

روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری
روشهای حسابرسی در محیطهای کامپیوتری

تعریف حسابرسی کامپیوتری :

استفاده حسابرس از کامپیوتر بعنوان یک ابزار در فرآیند حسابرسی، همانند « ثبت کاربرگها، تهیه برنامه، حسابرسی پرسشنامه ها، تأیدیه ها، ثبت اطلاعات، نگهداری کاربرگها و تهیه گزارش حسابرسی و سایر مستندات حسابرسی از عمده موارد اجرای حسابرسی کامپیوتری می باشد.

چون استفاده از کامپیوتر در مؤسسات حسابرسی شیوع یافته و در حال گسترش است

بنابراین کار با آن می تواند از جنبه های دیگر کاربردی نیز مفید باشد.

واژه حسابرسی کامپیوتری استفاده از تکنولوژی کامپیوتری در فرآیند حسابرسی را بازگو می نماید.

البته هنوز تعریف کامل و جامعی از این واژه در دسترس نیست زیرا این واژه می تواند کلیه ارتباطات و ترکیبات احتمالی تکنولوژی کامپیوتر و حسابرسی را در برداشته باشد.

در اخص کلمه می توان حسابرسی کامپیوتری را بدین شکل تعریف نمود:

حسابرسی در پیرامونی که برای پردازش اطلاعات مالی از کامپیوتر استفاده می شود بدون توجه به نوع و اندازه و راهبری آن بوسیله شرکت یا شخص ثالث .

۱) حسابرسی با دور زدن کامپیوتر (حسابرسی پیرامونی):

شامل آزمون داده های ورودی و گزارشهای خروجی کامپیوتر و پردازش کامپیوتر است.

پردازش کامپیوتر را مورد آزمون قرار نمی دهد.

۲) حسابرسی با استفاده از کامپیوتر (حسابرسی درونی):

از کامپیوتر برای حسابرسی استفاده می شود

زیرا داده ها و زنجیره عطف در مدارک وراهنمای حسابرسی هر دو بصورت الکترونیکی است و نمی تواند مستقیماً توسط حسابرس مورد آزمون قرار گیرد.

با توجه به پیشرفتهای روز افزون در زمینه های کامپیوتر و پردازش اطلاعات تحصیل شده.

روش دور زدن کامپیوتر رفته رفته کارایی خود را از دست می دهد و استفاده از روش حسابرسی با استفاده از کامپیوتر (حسابرس درونی) کارایی بیشتر کسب می نماید.

البته باید توجه داشت که هیچیک از این دو روش به تنهایی مطلوب و مناسب نبوده بلکه باید همواره ترکیب مناسبی از این دو به تناسب وضعیت صاحبکار و ارزیابی حسابرسی از محیط صاحبکار مورد استفاده قرار گیرد.

این دو به تناسب وضعیت صاحبکار و ارزیابی حسابرسی از محیط صاحبکار مورد استفاده قرار گیرد.

https://t.me/Parstarazgroup

اخبار معافیت مالیاتی

اخبار معافیت مالیاتی

اخبار معافیت مالیاتی
اخبار معافیت مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر،در جلسه علنی روز چهارشنبه

مجلس، نمایندگان با ۱۴۳رأی موافق، ۳۳رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه علنی

ماده ۱۵طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساندند.

در متن این ماده آمده است:

افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجزیه ارزیابی دارایی‌ آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است

مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجزیه ارزیابی نشده باشد.

آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود

و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد

مخارج انتقالی به دوره های آتی در ترازنامه تحت عنوانی مجزا از داراییهای نامشهود‌وبه شکل پیش‌پرداخت بلند‌مدت هزینه‌ یعنی ‌نوعی‌ دارایی ‌غیرجاری،ارائه می‌شوند.

 • ۱- هزینه های تأسیس
 • ۲- هزینه های انتشار سهام
 • ۳- مخارج بهسازی اموال مورد اجاره درازمدت
 • ۴- مخارج‌تحقیق‌وتوسعه‌در صورتی که حائز شرایط انتقال به دوره های آتی باشند.
 • ۵- مخارج نرم افزار کامپیوتری

چنانچه نتوان مخارج قابل انتقالی را به عنوان دارایی ثابت یا دارایی نامشهود طبقه بندی کرد،

باید آن را در ترازنامه تحت عنوان ” سایر داراییهای غیر جاری “یا ” مخارج انتقالی به دوره های آتی” ارائه گردد.


انتقال دادن مخارج به دوره های آتی در صورتی موجه است که:

مسلم گردد دارایی قابل استفاده یا درآمدی در آینده از آن حاصل خواهد شد.

چنانچه ابهامی در قابلیت استفاده از مخارج مذکور در آینده وجود داشته باشد، باید آن را به حساب هزینه برد. .

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری هزینه های تأسیس طی مدت چهل سال مستهلک می گردند.
طبق نظر مقامات مالیاتی مدتی زمان کمتری حداکثر تا مدت ده سال ازتاریخ بهرهبرداری به طور مساوی قابل استهلاک است.
موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارند

در صورتی که یافته های حسابرس و یا پاراگراف های توضیحی دربرگیرنده هر یک از حالات زیر، بصورت با اهمیت یا اساسی باشد؛ گزارش حسابرس غیر مقبول (مشروط، مردود، عدم اظهار نظر) خواهد بود.

الف- انحراف از استاندارد های حسابداری:

یعنی زمانی که واحد مورد رسیدگی الزامات استاندارد های حسابداری را رعایت ننماید.

(یعنی عدم توافق بین حسابرس و صاحبکار در خصوص عدم رعایت و انطباق رویه ها و استاندارد های حسابداری و یا نحوه ارائه و کفایت افشاء اطلاعات در صورتهای مالی).

ب- محدودیت در دامنه رسیدگی:

محدودیت در رسیدگی زمانی ایجاد می شود که حسابرس نتواند از طریق اعمال روش های حسابرسی لازم به شواهد کافی و قابل قبول برای اظهار نظر دست یابد.

این محدودیت ممکن است:

توسط صاحبکار تحمیل شود (مانند عدم ارائه صورتجلسات هیات مدیره، مجامع عمومی و یا عدم ارسال تاییدیه ها).

یا وضعیت های موجود آن را ایجاد کند

( مانند اینکه انتخاب حسابرس زمانی صورت گیرد (بعد از پایان سال مالی) که وی نتواند بر شمارش موجودی ها نظارت کند).

ج- ابهام اساسی:

ابهام عبارتست ازموضوعی که نتیجه آن به اقدامات یا رویداد های آتی خارج ازکنترل مستقیم واحد مورد رسیدگی بستگی دارد.

ممکن است بر صورتهای مالی اثر گذارد. مانند دعوای حقوقی علیه شرکت که نتیجه دعوا توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

https://t.me/Parstarazgroup

ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم

‌درصورتی که مودی ظرف سی روز ازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند

یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید

پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد

و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننمایند و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد

در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود.

در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند

پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

به طور کلی سه نوع مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد :

 • مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی ،
 • مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی ،
 • مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی ،

هر کدام از این سه نوع مالیات نیز بر مبنای دو اصل مبدا یا اصل مقصد محاسبه می شوند.

در اصل مبدا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها و خدماتی که در کشور تولید می شوند ،وضع می شود.

در اصل مقصد ، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها و خدماتی که در کشور مصرف می شوند ،وضع میگردد.

https://t.me/Parstarazgroup

حد نصاب معاملات در حسابداری

حد نصاب معاملات در حسابداری

حد نصاب معاملات در حسابداری
حد نصاب معاملات در حسابداری

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷.۰۲٫۰۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسنادی و املاک کشور و استناد تبصره ۲ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۷ معادل چهل و پنج درصد (۴۵٪) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

با توجه به تعیین حد نصاب معاملات و تعیین ۲۵۰ میلیون ریال برای معاملات کوچک دارایی‌های خریداری شده تا سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومان را میتوان در سال خریداری شده مستهلک نمود

و معاملات تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در هر صورتحساب را به صورت تجمیعی ارسال نمود.

حد نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.


در سال ۱۳۹۷ که نصاب معاملات کوچک دولتی ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعلام شده است، تا ۵% آن یعنی ۱۲٫۵۰۰.۰۰۰ ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی در گزارش معاملات فصلی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و می توان آن معاملات را بصورت تجمیعی ثبت نمود.

شایان ذکر است آستانه مبلغ حدنصاب معاملات فصلی در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، تعیین شده بود.

ادامه مطلب …

برگ قطعی عملکرد در حسابداری

برگ قطعی عملکرد در حسابداری

برگ قطعی عملکرد در حسابداری
برگ قطعی عملکرد در حسابداری

صدور برگ قطعی عملکرد ۱۳۹۶ با رقم صفر برای برخی اشخاص حقوقی اقدام به تولید برگ مالیات قطعی با رقم صفر بدون انجام هرگونه فرآیند حسابرسی برای بخشی از مودیان اشخاص حقوقی که در سررسید مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی با درج رقم صفر در حساب سود و زیان اقدام نموده اند.

بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده عدم شمول مالیات آنها مورد تایید قرار گرفته است، فراهم شده است .

فرآیند این اقدام ، اخیراً نیز طی اعلامیه مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۷ مدیرکل طرح جامع مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ تا در صورت امکان و با رعایت مفاد تبصره الحاقی ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به قطعیت آنها اقدام نمایند.

توضیح اینکه چنانچه مودیان فوق مشمول صدور برگ تشخیص مالیات متمم برابر مقررات قانونی باشد نسبت به صدور گزارش متمم برای این دسته از مودیان اقدام خواهد شد .

مواردی که برای تعیین ارزش موجودی کالای پایان دوره باید انجام گیرد :

شناسائی و اندازه گیری اقلام تشکیل دهنده موجودیها

تعیین اقلامی که در بهای تمام شده موجودیهای مواد وکالا باید منظور گردد( تعیین ارزش حسابداری موجودیها)

فرض جریان هزینه ( اقلام بهای تمام شده ) که باید انتخاب و بکار گرفته شود

کالاهای خریداری شده در صورتی که مالکیت انها به خریدار انتقال یافته باشد؛

اگر چه هنوز توسط خریدار دریافت نگردیده باشد

باید جزء موجودی کالای خریدار منظور گردد؛ وبرای تعیین انتقال مالکیت باید شرایط قرار داد خرید را مورد توجه قرارداد؛

همچنین کالای در راه و کالای امانی نیز بایست در صورت انتقال مالکیت جزء موجودیها اورده شود

حق مالکیت از فروشنده به خریدار زمانی انتقال میابد که مخاطرات و مزایای مالکیت و مسئولیت قانونی کالا از یک طرف معامله به طرف دیگر منتقل گردد.

اصولا خرید بایست زمانی ثبت گردد که مالکیت به خریدار انتقال یافته باشد.

ولی عملا خرید زمانی در حسابها ثبت میگردد که کالا توسط خریدار دریافت گردد.

زیرا تعیین زمان دقیق انتقال مالکیت در اکثر موارد مشکل میباشد

https://t.me/Parstarazgroup

حسابداری و قانون جدید چک

حسابداری و قانون جدید چک

حسابداری و قانون جدید چک
حسابداری و قانون جدید چک

خلاصه قانون جدید چک ؛

ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی
ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند
مسدودی کلیه حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک
لزوم امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب ؛ حتی در مورد پرداخت بخشی چکموارد خاص با نظر شورای تامین از موارد فوق مستثنی استانسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک، یکسال است
گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سو آن می‌شودعلاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی میتواند سبب رفع سو چک شود
برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت، سو اثر محسوب نمی‌شود
اعتبار چک از زمان دریافت چک (چاپ چک) سه سال است
ایجاد زیر ساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی
اتصال سامانه های بانک مرکزی وقوه قضاییه.
اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد (برگشتی، سفید و…)
ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک
صدور سریع اجراییه در مورد چکهای بی محل

https://t.me/Parstarazgroup

پرسش و پاسخ مالیاتی

پرسش و پاسخ مالیاتی

پرسش و پاسخ مالیاتی
پرسش و پاسخ مالیاتی

در چه مواقعی صدور صورت حساب از حیث مالیاتی موضوعیتی نخواهد داشت ؟

 

برابر تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ ق.م.م که طی بخشنامه مورخ ۲۵/ ۵/ ۹۶ سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردید :

در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه ، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند ، برای معاملات خود تا سقف ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت .

 

مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی باشد ،

رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حساب ها الزامی نمی باشد .

 

این تبصره از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجراء خواهد بود .

 

آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ؟

ادامه مطلب …