اصلاح‌ اشتباه‌ صورتهای مالی ۲

اصلاح‌ اشتباه‌ صورتهای مالی ۲

🔻ممکن‌ است‌ در دوره‌ جاری‌ اشتباهاتی‌ مربوط‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ یک‌ یا چند دوره‌ مالی‌ گذشته‌ کشف‌ گردد.

این‌ اشتباهات‌ می‌تواند ازجمله‌، ناشی از موارد زیر باشد:

  1. اشتباهات‌ ریاضی‌،
  2. اشتباه‌ در بکارگیری‌ رویه‌های‌ حسابداری‌،
  3. تعبیر نادرست‌ یا نادیده‌ گرفتن‌ واقعیتهای‌ موجود در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌،
  4. تغییر از یک‌ رویه‌ غیر استاندارد حسابداری‌ به‌ یک‌ رویه‌ استاندارد حسابداری‌، و
  5. موارد تقلب‌.

🔹اصلاح‌ این‌ اشتباهات‌ در صورتی‌ که‌ با اهمیت‌ نباشد، در سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ جاری‌ منظور می‌گردد.

🔹در مواردی‌ ممکن‌ است‌ صورتهای‌ مالی‌ منتشر شده‌ یک‌ یا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ با اهمیتی‌ باشد که‌ تصویر مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتیجه‌ قابلیت‌ اتکای‌ صورتهای‌ مالی‌ مزبور را کاهش‌ دهد.

اصلاح‌ چنین‌ اشتباهاتی‌ نباید از طریق‌ منظور کردن‌ آن‌ در سود و زیان‌ سال‌ جاری‌ انجام‌ گیرد،

بلکه‌ باید با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورتهای‌ مالی‌ سالهای قبل‌ به چنین‌ منظوری‌ دست‌ یافت‌.

📌درنتیجه‌،

مانده‌ افتتاحیه‌ سود (زیان‌) انباشته‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد.

تعدیلات‌ سنواتی‌ ناشی از اصلاح‌ اشتباهات‌ همچنین‌ به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ می‌شود.

🔹براوردهای‌ حسابداری‌ ماهیتاً عبارت‌ از تخمین‌هایی‌ است‌ که‌ با کسب‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در دوره‌های‌ بعد ممکن‌ است‌ تغییر یابد.

بنابراین‌ اصلاح‌ اشتباه‌ را باید از این‌گونه‌ تغییرات‌ تمیز داد.

به‌ گونه‌ مشابه‌، سود یا زیانی‌ را که‌ پس‌ از مشخص‌ شدن‌ پیامد یک‌ پیشامد احتمالی‌ مورد شناخت‌ قرار می‌گیرد و براورد دقیق‌ آن‌ قبلاً میسر نبوده‌ است‌ نمی‌توان‌ به عنوان‌ اشتباه‌ با اهمیت‌ قلمداد کرد.

 

اصلاح‌ اشتباه‌ صورتهای مالی ۲ https://t.me/Parstarazgroup

استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی

استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی

شماره بخشنامه: ۱۶۶۳۵
تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۲۹

🔻 ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور

و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رای مزبور توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱/۱۰/د/۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۱،

بدین مضمون که مفاد رای هیات عمومی مبین این نکته است که:

🔹 مودی مالیاتی همزمان می‌تواند ازچند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نماید

و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷، ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، که مرتبط با این امر می‌باشند،

مقرر می‌دارد:

🔹 برخورداری ازمعافیت مالیاتی موضوع تبصره۱۱ ماده قانون مالیاتهای فوق الذکر،مانع استفاده ازمعافیت مالیاتی ماده ۵۷قانون یاد شده نخواهد بود.

🔹 در خصوص ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷،

با توجه به صراحت ماده قانونی ، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشد.

🔹 صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق) می‌باشند،

به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون موصوف استفاده نمایند .

🔹 اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند،

می‌توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.

🔹 لازم به ذکر است که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره۱۸مورخ۱۳۸۹/۵/۱۱ بخشنامه فوق

خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده نشده است.

https://t.me/Parstarazgroup

استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی

چرخه حسابداری

چرخه حسابداری

 

♦️چرخه حسابداری به یک سری ازعملیاتی می‌گویند که هر سال و یا در هر دوره مالی تکرار می‌شود.

این چرخه حسابداری به ترتیب شامل عملیات‌های زیر است:

۱️⃣ جمع آوری کلیه اطلاعات مالی موسسه

۲️⃣ تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه

۳️⃣ ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه در دفتر مالی

۴️⃣ انتقال کلیه عملیات‌ها از دفتر روزنامه به دفتر کل

۵️⃣ آماده کردن تراز آزمایشی (اصلاح نشده)

۶️⃣ اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل

۷️⃣ آماده کردن تراز آزمایشی (اصلاح شده)

۸️⃣ آماده کردن صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه

۹️⃣ بستن حسابهای موقت

🔟 آماده کردن تراز آزمایشی (اختتامی)

۱️⃣۱️⃣ تهیه ترازنامه و بستن حسابهای دائمی

 

⬅️به طور کلی عملیات حسابداری در دو دوره زمانی انجام می‌شود.

✔️ در طول دوره مالی و در پایان دوره مالی.

🔻قسمت اول که در طول دوره مالی انجام می‌شود شامل :

▪️ جمع آوری کلیه اطلاعات مالی موسسه،
▪️تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه،
▪️ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه در دفتر مالی،
▪️انتقال کلیه عملیات‌ها از دفتر روزنامه به دفتر کل است.

✔️ و بقیه عملیات در پایان دوره مالی انجام می‌شود.

 

🔻 بستن حساب‌ها به چه معنی است؟

با توجه به انتقال یا عدم انتقال مانده به سال بعد، حساب‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
۱️⃣حساب‌های دائمی
۲️⃣ حساب‌های موقت
۳️⃣ حساب‌های مختلط

⬅️ البته نهایتا حساب‌های مختلط هم با انجام اصلاحات و ثبت‌های اصلاحی وارد حساب‌های دائمی یا موقت می‌شوند.
به همین خاطر در پایان سال حساب‌ها یا دائمی هستند یا موقت. و بعد از تهیه صورت سود و زیان حساب‌های موقت نیز بسته می‌شوند و فقط حساب‌های دائمی باقی می‌ماند که این حساب‌ها از طریق صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می‌شوند.

♦️ چگونگی بستن حساب‌های موقت در انتهای دوره مالی در شرکت‌های خدماتی
همانطور که گفته شد حساب‌های موقت باید در پایان دوره مالی بسته شوند. مانده مالی این گونه حساب‌ها به سال مالی بعد منتقل نمی‌شود.
حساب‌های موقت شامل حساب‌های درآمد، هزینه‌ها و حساب برداشت هستند.
جهت بستن این حساب‌ها باید از یک حساب رابط و واسطه به نام حساب خلاصه سود و زیان استفاده کنیم.

🔻مراحل بستن حساب‌های موقت به صورت زیر است:

🔹مرحله اول: بستن حساب درآمد
ابتدا حساب درآمدها را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار می‌کنیم.

🔹مرحله دوم: بستن حساب هزینه‌ها
سپس حساب سود و زیان را معادل با جمع هزینه بدهکار می‌کنیم و سپس تک تک حساب‌های مرتبط با هزینه‌ها را بستانکار می‌کنیم.

🔹مرحله سوم: بستن حساب خلاصه سود و زیان
مانده خلاصه حساب سود و زیان را مشخص می‌کنیم. اگر مانده آن بستانکار باشد معادل آن را بدهکار و حساب سرمایه را بستانکار می‌کنیم. اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد به آن سود می‌گوییم.
⬅️ ولی اگر مانده حساب سود و زیان بدهکار باشد، این حساب را بستانکار و حساب سرمایه را بدهکار می‌کنیم. در این صورت به این مانده حساب زیان می‌گویند.

🔹مرحله چهارم: بستن حساب برداشت
درانتها برای بستن حساب برداشت، حساب سرمایه را معادل مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می‌کنیم.

 

🔻بستن حساب‌های موقت در انتهای دوره مالی در شرکت‌های بازرگانی

 

به طور کلی بستن حساب‌های موقت در موسسات بازرگانی بسیار شبیه به شرکت‌های خدماتی است.
تنها تفاوت در این است که حساب‌هایی در شرکت‌های بازرگانی وجود دارد که در شرکت‌های خدماتی وجود ندارد.
این حساب‌ها شامل حساب‌های خرید، فروش، برگشت از فروش و تخفیفات، برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید، تخفیفات نقدی فروش و موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای انتهای دوره هستند.

♦️بستن حساب‌های موقت در شرکت‌های بازرگانی به صورت زیر است:

🔹مرحله اول: حساب خلاصه سود وزیان بدهکار و موجودی کالای اول دوره بستانکار می‌شود. سپس حساب موجودی کالای پایان دوره بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می‌شود.

🔹مرحله دوم: حساب‌های فروش، تخفیفات نقدی خرید، و برگشت از خرید و تخفیفات بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می‌شود.

🔹مرحله سوم: حساب‌های خرید، هزینه‌ها، برگشت از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش بستانکار و حساب خلاصه سود وزیان بدهکار می‌شود.

🔹مرحله چهارم: این مرحله کاملا شبیه مرحله سوم شرکت‌های خدماتی است. اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد آن را سود و اگر بدهکار باشد آن را زیان میگویند.

🔹مرحله پنجم: این مرحله کاملا شبیه مرحله چهارم شرکت‌های خدماتی است. به این معنی که برای بستن حساب برداشت، حساب سرمایه را به اندازه مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می‌کنیم.

 

🔻 نحوه آماده کردن تراز آزمایشی اختتامی

پس از انجام اصلاحات بر روی حساب‌های موقت و انتقال آنها به دفتر کل، مانده حساب‌ها در دفتر کل صفر می‌شود. در این مرحله از مانده حساب‌ها در دفتر کل یک تراز آزمایشی تهیه می‌کنیم که به آن تراز آزمایشی اختتامی می‌گویند. این تراز فقط شامل حساب‌های دائمی می‌شود.

♦️نحوه انتقال حساب‌های دائمی به سال بعد
قبلا نیز گفته شد که حساب‌های دائمی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه است. مانده این حساب‌ها به سال بعد منتقل می‌شود.
برای این کار از تراز اختتامیه استفاده می‌کنیم. بدین صورت که تمام حساب‌هایی که در تراز اختتامیه بدهکار هستند را بستانکار و حساب تراز اختتامیه را بدهکار می‌کنیم. سپس تمام حساب‌هایی که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار و حساب تراز اختتامیه را بستانکار می‌کنیم.

♦️ نحوه افتتاح حساب‌های دائمی در ابتدای سال مالی جدید ثبت مربوط به افتتاح حساب‌های دائمی دقیقا برعکس ثبت مربوط به انتقال آنها در پایان سال است.
بدین صورت که حساب‌هایی که در تراز اختتامیه مانده بدهکار دارند، بدهکار و حساب تراز افتتاحیه بستانکار می شود. سپس حساب‌هایی که در تراز اختتامیه مانده حساب بستانکار دارند را بستانکار و حساب تراز اختتامیه را بدهکار می‌کنند.

https://t.me/Parstarazgroup

چرخه حسابداری چرخه حسابداری

آموزش ادواری و دائمی موجودی کالا

آموزش ادواری و دائمی موجودی کالا

🔻 روش ثبت ادواری موجودی کالا :

در روش ثبت ادواری ، حساب موجودی کالا در طول دوره مالی گردش ندارد و تا پایان دوره مالی ، تا قبل از اصلاحات بدون تغییر باقی می ماند و سپس با انجام دو ثبت اصلاحی ابتدا مبلغ موجودی کالا در اول دوره از این حساب حذف و سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره در این حساب بدهکار می شود .

🔻 روش ثبت دائمی موجودی ها :

در روش ثبت دائمی برای ثبت رویدادهای مرتبط به موجودی کالا از حساب موجودی کالا استفاده می شود که با افزایش موجودی کالا ( ناشی از خرید کالا و برگشت از فروش ) و کاهش موجودی کالا ( فروش و برگشت از خرید به قیمت تمام شده ) بنا به مورد بدهکار و بستانکار می شود . بنابراین حساب موجودی کالا در دفتر به طور مستمر و دائمی گردش دارد و در هر زمان مانده موجودی کالا متعلق به واحد تجاری را نشان می دهد .

📌به بیان دیگر تفاوت اصلی حسابها و ثبت مالی موجودی دائمی و ادواری به شرح زیر است :

در سیستمهای حسابداری دو روش نگهداری اطلاعات موجودی کالا در انبار ها و ارزش ریالی آنها در حسابداری وجود دارد ( دائمی و ادواری ) . در شرکتهای مختلف بر اساس روش حسابداری و انتخاب حسابدار می توان از یکی از این روشها استفاده کرد .

۱️⃣اختلاف در سرفصلهای مالی و ثبت های مالی :

– در ثبت موجودی دائمی : سرفصلی بنام خرید و تخفیفات و برگشت از خرید وجود ندارد .
– در ثبت موجودی ادواری : حسابی به نام قیمت تمام شده کالای فروش رفته وجود ندارد .
– در هر دو روش حساب موجودی کالا وجود دارد ولی در روش ادواری این حساب فقط در افتتاحیه و بستن حسابها گردش دارد .
– هنگام گرفتن گزارش سود و زیان در روش ادواری موجودی کالا در پایان دوره باید مشخص شود .

۲️⃣ اختلاف در سندهای مربوط به خرید و فروش :

– در روش دائمی برای خرید کالا ، ثبت مالی با حساب موجودی مواد۴ و کالا و به نام انبار ایجاد می شود .
همچنین برای فروش کالا ، از حساب موجودی مواد و کالا استفاده شده و آرتیکل مجزا برای قیمت تمام شده کالا نیز ثبت می شود .
– در روش ادواری حساب موجودی مواد و کالا گردش نداشته و حساب خرید برای ثبت مالی عملیات خرید کالا مورد استفاده قرار می گیرد .
همچنین برخلاف روش دائمی ثبتی برای قیمت تمام شده کالا ایجاد نمی شود .

ادامه مطلب …

انواع مرخصی طبق قانون کار

انواع مرخصی طبق قانون کار

🔹الف) مرخصی بدون حقوق:

ماده ۱۶ ق.ک:

مرخصی کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت ۲ سال به حال تعلیق در میآید.
ماده ۷۲ ق.ک:

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کارپس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

🔹ب) مرخصی استحقاقی:

بدلیل طولانی بودن موضوع و ضیق وقت ، در اینمورد لازم است به مواد ۱۰، ۴۳، ۶۴، ۶۵، ۶۷، ۶۸، ۶۹ تبصره ماده ۶۹، ۷۶، ۱۹۰ قانون کار مراجعه فرمائید.

🔹پ) مرخصی تحصیلی:

ماده ۱۶ ق.ک:

قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در میآید.

تبصره: مرخصی:تحصیلی برای ۲ سال دیگر قابل تمدید است.

🔹ث) مرخصی بارداری:

ماده ۷۶ ق.ک:

مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است، حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۷۷ ق.ک:

در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع مینماید.

توضیح ضروری: در مورد مرخصی زایمان به توضیحات « بند ج» توجه فرمائید.

🔹ج) مرخصی زایمان:

ماده ۷۶ ق.ک:

مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود.

تبصره ۱ ماده ۷۶:

پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و اینمدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میگردد.

تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲:

به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد.

بند ۱ مصوبه ۱۳۹۲/۴/۱۶ هیات وزیران: مدت مرخصی زایمان « یک و دو قلو » زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین میشود.

🔹چ) مرخصی سالیانه:

مواد ۶۴ و ۶۵ ق.ک: در مورد میزان مرخصی کارگران شاغل در کارهای عادی و یا سخت و زیان آور.

🔹ح) مرخصی کمتر از یک روز:

ماده ۷۰ ق.ک: مرخصی کمتر از یک روز کار ، جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود.

🔹خ) مرخصی ادای فریضه حج واجب:

ماده ۶۷ ق.ک: هر کارگر حق دارد بمنظور ادای فریضه واجب حج در تمام مدت کار خویش، فقط برای یک نوبت یک ماه، بعنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نمایید.

🔹د) مرخصی صیادان کارکنان حمل و نقل خدمه مستخدمین منازل و…:

ماده ۱۹۰ ق.ک:

مدت کار ، تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی)، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آئین نامه هائیکه توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین میگردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

🔹ذ) مرخصی در کارهای زنجیره ای و موارد مشابه:

تبصره ماده ۶۹ ق.ک:

در مورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا مینماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف ۳ ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

🔻 تاریخ استفاده از مرخصی:

صدر ماده ۶۹ ق.ک: تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود.

🔻 بروز اختلاف در استفاده از مرخصی:
ذیل ماده ۶۹ ق.ک: در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل ( در حال حاضر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) لازم الاجرا است.

🔻 مرخصی ذخیره:
ماده ۶۶ قانون کار: کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.

انواع مرخصی طبق قانون کار
https://t.me/Parstarazgroup

اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث

اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث

📌 قابل توجه مؤدیان مالیات بر ارث / اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث.

⚫️ براساس اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم،

برای متوفیان تاریخ۱/ ۱/ ۹۵و بعد از آن اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث عبارتند از:

■ اموال مشمول /

•سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها.

•سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها طبق مقررات مزبور.

•حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است.

•انواع وسائل نقلیه موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی.

•املاک و حق واگذاری محل.

•اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است.

 

■ اموال خارج از شمول /

•وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و دیه.

•اموالی که برای سازمانها و مؤسسه های مذکور در ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمانها و موسسه‌های مذکور.

•اثاث البیت محل سکونت متوفی.

•اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گرفته باشد

( در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد).

■ معافیت وراث شهدای انقلاب اسلامی از مالیات بر ارث.

•وراث طبقات اول و دوم ، نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

https://www.pars-taraz.com
https://t.me/Parstarazgroup

نکاتی در رابطه صورت های مالی

نکاتی در رابطه صورت های مالی

نکاتی بسیار مهم در رابطه با صورت های مالی که هر حسابدار باید بداند

۱⃣ واحدهای تجاری خارج از کشور که ملکیت انها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ایران نیستند.

 

۲⃣ مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری(هیئت مدیره)است.

 

۳⃣ شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت انهاست

 

۴⃣ هدف صورتهای مالی ،ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

 

۵⃣ مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ۵ قسمت می باشد:

●ترازنامه
●سود و زیان
●سود و زیان جامع
●صورت جریان وجوه نقد
●یادداشتهای توضیحی

 

۶⃣ بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی جبران نمی شود.

 

۷⃣ رویه های حسابداری راه کارهایی ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند.

 

۸⃣ ترازنامه حداقل باید شما ۱۲ قسمت اصلی باشد:

●دارائیهای ثابت مشهود
●دارائیهای نامشهود
●سرمایه گذاریها
●موجودی مواد و کالا
●حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی
●موجودی نقد
●حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حسابها و اسناد پرداختنی
●ذخیره مالیات
●ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
●بدهیهای بلند مدت
●سهم اقلیت
●سرمایه و اندوخته ها

 

۹⃣ صورت سود وزیان حداقل باید شما ۱۰ قسمت اصلی باشد:

●درامدهای عملیاتی
●هزینه های عملیاتی
●سود یا زیان عملیاتی
●هزینه های مالی
●سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی
●مالیات بر درامد
●سود یا زیان فعالیتهای عادی
●اقلام غیرمترقبه
●سهم اقلیت
●سود یا زیان خالص

 

🔟 ضرورت فرض تعهدی ناشی از اصل حسابداری دوره مالی می باشد.

 

⏸ تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورتهای مالی مفهوم ثبات رویه را نقض می کند.

 

۲⃣۱⃣ ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی مبتنی بر اصل تداوم فعالیت می باشد.

 

۳⃣۱⃣ اقلام غیر مترقبه اقلامی هستند که به طور متعارف انتظار نرود که در اینده نزدیک به وقوع بپیوندد.

 

۴⃣۱⃣ خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا بودن است.

 

۵⃣۱⃣ عوامل اصلی قابل اتکا بودن اطلاعات:کامل بودن ، احتیاط ، بی طرفی ، بیان صادقانه ، رجحان محتوی برشکل

۶⃣۱⃣ عوامل اصلی مربوط بودن اطلاعات:انتخاب خاصه ، ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی

https://t.me/Parstarazgroup

سال مالیاتی

سال مالیاتی

🔹 از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه (یک سال کامل شمسی) میباشد.

فعالیت کسبی در محدوده ی یک سال نیز به عنوان سال مالیاتی شناخته خواهد شد.

🔹 اظهارنامه مالیاتی عملکرد:

اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است

که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد مالی یکساله خود را اعلام نمایند.

🔹 اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۱۰ ق.م.م تا پایان تیر ماه  فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

🔹 اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۰۰ ق.م.م تا پایان خرداد ماه  فرصت دارند

اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

 

https://t.me/Parstarazgroup

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۵۴ :

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد

یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد

و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

 

▪️تبصره ۱-

در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

 

▪️تبصره ۲-

چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است.

مالیات مابه‌التفاوت طبق مقرارت این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

 

▪️تبصره ۳-

در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقرارت این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد،

در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

 

https://t.me/Parstarazgroup

قانون مالیاتهای مستقیم

تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

 

بسیاری از موسسات کوچک از سیستم حسابداری یک طرفه سنتی استفاده می کنند این گونه موسسات برای تهیه صورت های مالی یا اظهارنامه ی مالیاتی از حسابداران کمک می گیرند و حسابداران با بررسی اسناد موجود و پرس و جو اطلاعات لازم را کسب و بر مبنای سیستم حسابداری دو طرفه یعنی معادله اساسی حسابداری صورتهای مالی را تنظیم می کنند.

🔻در زیر معادله اساسی حسابداری را مشاهده می کنید:

دارایی = بدهی + حقوق صاحب(صاحبان) سهام

🔻تهیه و تنظیم ترازنامه از روی مدارک ناقص:

در موسساتی که از سیستم حسابداری یک طرفه سنتی استفاده می شود برخی اطلاعات اساسی مانند دریافت های نقدی،چک های صادر شده ،مبالغی که باید به بستانکاران پرداخت شود یا مبالغی که باید از بدهکاران دریافت شود در مکان های مختلف ثبت می شود.

برای مثال مبلغ نقدینگی را می توان از شمارش موجودی صندوق و صورت حساب بانک (پرینت حساب) تعیین کرد.

مبلغ حسابهای دریافتنی از تلخیص صورت حسابهای دریافت نشده ی فروش(سیاهه)مشخص می گردد.

یا مبلغ چک های صادر شده می تواند از دسته چک مشخص شود.

موجودی های جنسی می تواند از طریق شمارش تعیین و بر اساس سیاهه های خرید (صورت حسابهای خرید) قیمت گذاری شود.بهای تمام شده دارایی های غیر جاری نیز می تواند به همین نحود تعیین گردد.مبلغ بستانکاران می تواند از تلخیص سیاهه های پرداخت نشده ی خرید و صورت حسابهای ماهانه ی فروشندگان مشخص شود.با استفاده از مدارک مزبور و سایر منابع اطلاعاتی ترازنامه ی این گونه موسسات در هر تاریخی می تواند معین شود. بدین ترتیب که پس از تعیین بدهی ها و دارایی ها، مبلغ حقوق صاحب(صاحبان) سرمایه از طریق معادله اساسی حسابداری که در بالا ذکر شد به دست می آید.

ادامه مطلب …