روشهای ثبت حسابداری تسهیلات مالی دریافتی

روشهای ثبت حسابداری تسهیلات مالی دریافتی

روشهای ثبت حسابداری تسهیلات مالی دریافتی

🔻دو روش جهت ثبت وام دریافتی وجود دارد :

۱/ روش خالص:

موقع دریافت وام بانک بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار میشود.

زمان پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک بستانکارمیشود.

 

۲/ روش ناخالص:

موقع دریافت وام بانک بدهکار و بهره تحقق نیافته (یا بهره سنوات آتی) بدهکار و تسهیلات مالی بستانکارمیشود.

موقع پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بهره تحقق نیافته بستانکار و بانک بستانکارمیشود.

 

🔹طبق اصول حسابداری بدهی ها باید به ارزش فعلی ثبت و گزارش شوند و هر دو روش درسته،

در روش ناخالص بهره تحقق نیافته کاهنده تسهیلات مالی است و در معین تسهیلات مالی با ماهیت بدهکار تعریف میشود تا از تسهیلات مالی کسر شود و تسهیلات به ارزش فعلی ثبت و گزارش میشود

📌 بهترین روش هم روش خالص برای ثبت تسهیلات دریافتی است.

🔹اگر تسهیلات دریافتی بلند مدت باشه آن قسمت از اقساطی که مربوط به دوره جاری و سال آتی باشه به حساب حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت(در گروه بدهی های جاری و در معین تسهیلات مالی) انتقال میدیم

و همچنین اگر روشمون ناخالص باشه بهره تحقق نیافته رو هم از معین تسهیلات مالی بلند مدت به تسهیلات مالی انتقال میدیم :

 

تسهیلات مالی بلند مدت (معینش وام پرداختنی…) بدهکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی در گروه بدهی های جاری) بدهکار و حصه جاری تسهیلات بلند مدت(در معین تسهیلات مالی) بستانکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی بلند مدت) بستانکار میشود

🔻 سرفصل وام دریافتی :

🔹بلند مدت :
بدهی های غیرجاری -> تسهیلات مالی بلند مدت -> وام های پرداختنی بلند مدت -> وام بانک

🔹کوتاه مدت :
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> وام های پرداختنی کوتاه مدت -> وام بانک …
(ماهیت : بستانکار)

🔻 سرفصل بهره تحقق نیافته یا بهره سنوات آتی :

🔹بلند مدت :
بدهی های غیرجاری -> تسهیلات مالی بلند مدت -> بهره تحقق نیافت -> بهره تحقق نیافته وام بانک …

🔹کوتاه مدت :
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> بهره تحقق نیافت -> بهره تحقق نیافته وام بانک
(ماهیت : بدهکار)

🔻 سرفصل حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت:

بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت -> حصه جاری وام بانک
(ماهیت : بستانکار)

🔻 سرفصل هزینه بهره :

درآمد ها و هزینه ها غیر عملیاتی -> هزینه های مالی -> هزینه بهره -> هزینه بهره وام بانک …(البته تفصیلی نیاز نیست)
(ماهیت : بدهکار)

https://t.me/Parstarazgroup

حسابرس، ذی حساب و ممیز مالیاتی

حسابرس، ذی حساب و ممیز مالیاتی

🔹حسابرس :

حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا موسسه صلاحیت داری است که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی را به عهده می گیرد و دفاتر ، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی را حسابرسی و درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی آن واحد ، بر اساس ضوابط حرفه ای ، اظهار نظر می کند .

در موارد ارائه خدمات مرتبط ،حسابرس، الزاما فرد یاموسسه ای نیست که حسابرسی صورتهای مالی واحد اقتصادی را برعهده دارد.

امروزه ، دامنه وظایف حسابرس ، گسترش یافته است

و علاوه بر حسابرسی معاملات تکمیل شده و صورتهای مالی ، حسابرسی جامع و بررسی و ارزیابی پیش بینی های مالی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد.

احراز صلاحیت حرفه ای حسابرس مستلزم تحصیلات دانشگاهی ،تجربه درحدمقرر وگذراندن امتحانات حرفه ای است که توسط مجامع حرفه ای به عمل می آید .

🔹ذی حساب :

فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی است و در یک واحد دولتی یا وابسته به دولت مستقر می باشد تا به کلیه هزینه ها و درآمد ها نظارت کامل داشته باشد .

تمامی هزینه ها در موسسات دولتی و وابسته به دولت زیر نظر این شخص صورت می گیرد .

در واقع ذی حساب باید اجازه انجام هزینه را به موسسه بدهد تا موسسه بتواند هزینه را انجام دهد .

ذی حساب فرد مستقلی از موسسه است و از موسسه ای که در آن فعالیت دارد حقوق دریافت نمی کند .

🔹ممیزی مالیاتی :

فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد و دفاتر موسسات را مورد بررسی قرار می دهد تا مطابق با درآمد ها وهزینه های موسسه مالیات وضع کند .

ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود بلکه موسسه وظیفه دارد تا دفاتر را تسلیم ممیزی نماید.

فرد ممیز یک شخصیت کاملا مجزای از موسسه است و کلیه حقوق خود را از وزارت امور اقتصادی و دارائی دریافت می کند .

🔻 تفاوت حسابرس ، ذی حساب و ممیز مالیاتی

حال با تعریف سه مورد در پست قبلی می توان تفاوتهای این سه موضوع را بررسی کرد . به طور کلی این تفاوتها عبارتند از :

ممیزی مالیاتی و ذیحساب یک فرد هستند ولی حسابرس می تواند یک فرد یا موسسه باشد.

 1. ذی حساب در موسسه بطور دائم مستقر می باشد . حسابرس برای مدت کوتاهی در موسسه مستقر می شود . ولی ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود .
 2. ذی حساب و ممیزی مالیاتی هر دو در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی هستند . اما حسابرس یک شخصیت کاملا مستقل می باشد .
 3. ذی حساب و ممیزی مالیاتی حقوق خود را از موسسه ای که در آن فعالیت می کنند دریافت نمی کنند . اما حسابرس حقوق انجام خدماتش را از موسسه مزبور دریافت می کند .
 4. ذی حساب در موسسات دولتی و وابسته به دولت مستقر شده و فعالیت دارد . ولی درباره حسابرس و ممیز مالیاتی لزوما این مسئله صادق نیست .

https://t.me/Parstarazgroup

حسابرس، ذی حساب و ممیز مالیاتی

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

 

🔻 ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

🔹الف- در مورد عرضه کالا:

۱- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد .
۲- در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
۳- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه .

🔹ب- در مورد ارائه خدمات:

۱- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛
۲- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.

🔹ج- در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره- در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.

 

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

https://t.me/Parstarazgroup

تهیه صورت مغایرت بانکی

 

تهیه صورت مغایرت بانکی

سه روش به شرح زیر برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد:
 • ۱٫ مانده واقعی
 • ۲٫ مانده بر طبق دفاتر
 • ۳٫ مانده بر طبق صورتحساب بانک

رسیدن به مانده واقعی :

در این نوع صورت مغایرت، هدف بدست آوردن مانده واقعی(صحیح)حساب بانک یا صورتحساب بانک است.
دراین خصوص یکی از مانده ها در سوال داده میشود و براساس اقلام باز توضیح داده شده تعدیلات لازم اعمال و مانده صحیح حساب بانک یا صورتحساب بانک به این شرح محاسبه میگردد:
مانده صحیح حساب بانک را در ابتدای سمت راست صورت مغایرت بانکی و مانده صحیح صورتحساب بانک را در ابتدای سمت چپ صورت مغایرت بانکی می نویسیم .
🔻در مورد اقلام باز (مغایر) به استثناء اشتباهات به صورت زیر عمل میکنیم :
 • 🔹الف : اقلام باز بستانکار صورتحساب بانک را به مانده صحیح حساب بانک اضافه میکنیم و اقلام باز بدهکار صورتحساب بانک را از آن کسر میکنیم .
 • 🔹ب: اقلام باز بدهکار حساب بانک را به مانده صحیح صورتحساب بانک اضافه می کنیم و اقلام باز بستانکار حساب بانک را از آن کسر میکنیم .
در مورد اشتباهات به صورت موردی عمل می کنیم یعنی اشتباهات هر کدام را در قسمت خودش اصلاح می کنیم
به عبارت دیگر تاثیر اشتباهات حسابدار مؤسسه را در سمت راست صورت مغایرت اصلاح میکنیم و تاثیر اشتباهات کارمند بانک را در سمت چپ صورت مغایرت اصلاح میکنیم .
بعد از انجام مراحل فوق بایستی عدد نهایی سمت راست و چپ صورت مغایرت بانکی برابر باشد .
این عدد، مانده واقعی حساب و صورت حساب بانک خواهد بود.
برای اینکه مانده حساب بانک در دفاتر مؤسسه نیز به همین عدد برسد باید ثبت های اصلاحی را انجا دهیم .
فقط بابت مواردی که در سمت راست صورت مغایرت بانکی ثبت شده است ثبت اصلاحی انجا م میدهیم و به حسابهای مربوطه منتقل می کنیم تا بالاخره مانده حساب بانک در دفاتر مؤسسه نیز به مانده واقعی برسد .
در مورد موارد ثبت شده در سمت چپ صورت مغایرت بانکی در دفاتر موسسه ثبتی انجام نمی شود و فقط اشتباهات کارمند بانک را به بانک اطلاع میدهیم تا اصلاح نمایند .

🔻مانده بر طبق دفاتر

در این نوع از صورت مغایرت، هدف بدست آوردن مانده حساب بانک (مانده بر طبق دفاتر) است.
در این ارتباط مبنا و معیار درست یا نادرست بودن عملکرد، عملکرد شرکت است.
به عبارتی هدف تعیین کردن صحیح یا غلط بودن عملکرد نیست بلکه معیار و مالک، عملکرد شرکت بوده و هرکاری که شرکت انجام داده درست است.
در این صورت اگر بانک بر خلاف آن عملی انجام داده است باید صورت حساب را اصلاح کند و عملکرد بانک مطابق با عملکرد شرکت شود. در این نوع از سوالات مانده حساب بانک مورد سوال بوده و مانده صورتحساب بانک در سوال داده میشود.

🔻 مانده بر طبق صورتحساب بانک

در این نوع از صورت مغایرت نیز همانند صورت مغایرت مانده حساب بانک عمل میشود با این تفاوت که مبنا و معیار درست یا نادرست بودن عملکرد،عملکرد بانک است.
به عبارتی هرکاری که بانک انجام داده درست است.
در این صورت اگر شرکت بر خلاف آن عملی انجام داده است باید حساب بانک را اصلاح کند و عملکرد شرکت مطابق با عملکرد بانک شود.
در این نوع از سوالات مانده حساب بانک در سوال داده میشود و مانده صورتحساب بانک مورد سوال است.

تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی

 

به موجب استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان گزارش عملکرد مالی ، تعدیلات سنواتی مستلزم ارائه مجدد ارقام سنوات قبل است .

لذا  در مواردی که این تعدیلات متضمن جریان وجوه نقد در دوره جاری نباشد ، در صورت جریان وجوه نقد دوره جاری انعکاس نمی یابد  بلکه  حسب مورد ارقام مقایسه ای صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی مربوط اصلاح می شود .
از سوی دیگر آن بخش از تعدیلات سنواتی که متضمن جریان وجوه نقد طی دوره است بر حسب ماهیت در سرفصلهای اصلی مربوط در صورت جریان وجوه نقد (بدون ذکر عنوان تعدیلات سنواتی ) منظور می شود .

نمونه تعدیلات نوع اول :

 • ◾️تعدیل ذخیره استهلاک دارایی های ثابت مشهود
 • ◾️اصلاح آثار انباشته ناشی از تغییر در رویه های حسابداری
 • ◾️اصلاح اشتباهات ناشی از عدم ثبت فروش های نقدی در سنوات قبل

 نمونه تعدیلات نوع دوم :

پرداخت هزینه های عملیاتی و مالیات سنوات قبل در دوره جاری است که در ارتباط با آنها ذخیره ای در دوره مالی قبل در نظر گرفته نشده است .
(منبع : نشریه استاندارد حسابداری )
🔴تعدیلات سنواتی در مواردی اتفاق می افتد که اشتباهات حسابداری رخ داده باشد .
◀️ حالا میخواهیم بدانیم اشتباهات حسابداری چیست ؟
اشتباهات شامل :
 1. تغییر در برآوردها
 2. تغییر در اصول و روشها
 3. تغییر در شخصیت حسابداری
🔻 تغییر در برآوردها :
پیامد زیادی ندارد و در هر دوره ای اتفاق بیفتد فقط  در همان دوره و دوره های بعد آن اثر دارد .
(عطق به ماسبق نمی شود ) مثل تغییر در برآورد عمر مفید دارایی برای مستهلک کردن
🔻 تغییر در اصول و روشها :
این مورد یک مبحث میانه بین دو مورد دیگر است .
مثلا یک اصل و روش پذیرفته شده را به یک اصل و روش پذیرفته شده دیگر تغییر دهیم .
مثل تغییر در روش موجودی ها از FIFO  و ارزش ویژه به روشهای دیگر  و یا تغییر روش استهلاک از خط مستقیم  به روش نزولی و یا برعکس .
بنابراین تغییر در اصول و روشها عطف به ماسبق می شود ولی ارائه صورتهای مالی سالهای قبل لازم نیست .
نکته ۱⃣ : تبدیل روش از FIFO   و سایر روشها به  LIFO  امکانپذیر نیست . چون روش LIFO  مورد تایید استاندارد حسابداری نمی باشد .
◀️تغییر در شخصیت حسابداری :
واحد حسابداری که برای آن کار حسابداری انجام میدهیم ،یک شخصیت حسابداری محسوب می شود .
اگر بنگاه اقتصادی ۱۰۰% (بیش از ۵۰%) سهام شرکت  دیگر را بخرد شخصیت حسابداری جدیدی به وجود  می آید لازم است صورتهای مالی تلفیقی تهیه شود .
این تغییر عطف به ماسبق می شود و ارائه تجدید نظر شده صورتهای مالی قبل لازم است .
نکته ۲⃣ : تعدیلات سنواتی دارای مانده بدهکار باید از سود خالص دوره کسر شود و تعدیلات با مانده بستانکار به سود خالص اضافه گردد.

ادامه مطلب …

بستن حسابهای موقت در حسابداری تعهدی

بستن حسابهای موقت در حسابداری تعهدی

۱- بستن حسابهای درآمد:
هر یک از حساب های درآمد که دارای مانده بستانکار می باشند بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حسابهای درآمد بستانکار می گردد .
۲- بستن حساب های هزینه:
هر یک از حساب های درآمد که دارای مانده بدهکار می باشند ، بستانکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حساب های هزینه بدهکار می گردد.
۳- بستن حساب خلاصه سود و زیان:
مانده حساب های خلاصه سود و زیان نشان دهنده سود و زیان خالص دوره مالی است .
اگر این مانده بستانکار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعکس . این حساب با حساب سرمایه بسته خواهد شد .
۴- بستن حساب برداشت:
حساب سرمایه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت به همین مبلغ بستانکار می گردد.

 

دارایی های نامشهود

دارایی های نامشهود

دارایی های نامشهود

🔻درمورد داراییهای نامشهود باید گفت که در زمان ثبت انقضاء (استهلاک) آن، به جای استهلاک انباشته، خود حساب دارایی بستانکار می شود و دیگر اینکه ارزش اسقاط داراییهای نامشهود در اغلب موارد صفر می باشد.
حق امتیاز حقوقی است که به دارنده اجازه تولید و فروش محصول خاصی را می دهد. حداکثر عمر حق امتیاز ۱۷ سال می باشد.

حق نشر (حق چاپ یا حق تالیف)

عبارتست از حق انحصار نشر و فروش کتاب، تصنیف موسیقی، فیلم و سایر محصولات هنری، حق نشر، نرم افزارهای کامپیوتری را نیز در بر می گیرد.

حداکثر عمر حق نشر ۵۰ سال می باشد.

بهای تمام شده تحصیل حق تالیف از دولت معمولآ پایین و ارزان است
اما اگر از مالک آن خریداری شود، معمولآ گران قیمت می باشد.
از آنجا که عمر مفید حق نشر معمولآ از دو یا سه سال تجاوز نمی کند، مبلغ انقضاء (استهلاک) این دارایی نامشهود هر دوره بخش زیادی از بهای تمام شده آن را در بر می گیرد.
📌نکته : قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان حق تالیف را اینگونه تالیف کرده است :
حق تالیف عبارتست از حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر هنری یا نوشته ای که به مدت عمر پدید آورنده و سی سال بعد از فوت شخص پدیدآوردنده به وارث او اعطا می شود.
علائم تجاری و نامهای تجاری مشخصه های ممتاز محصولات و خدمات می باشند.
ماده ۱ قانون ثبت علایم و اختراعات، علامت تجاری را اینگونه تعریف کرده است :
هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی یا تجاری یا فلاحتی اختیار شود.
بهای تمام شده علائم تجاری و نامهای تجاری باید در طول عمر مفید خود که حداکثر ۴۰ سال می باشد، مستهلک شود.
مخارجی که صرف تبلیغ و ترویج علائم تجاری می شود، نباید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی مطرح شود بلکه باید تحت هزینه تبلیغات به عنوان هزینه جاری ثبت شود.
در انحصار فروش (فرانشیز) فروشنده حق امتیاز، علائم تجاری و … طی قراردادی خدمات، دستورالعمل و کمکهای فنی را در یک دوره معین در اختیار خریداران می گذارد.
بهای تمام شده انحصار فروش باید در دوره ای که حداکثر ۴۰ سال به طول می انجامد، منقضی شود.

🔻اجاره های بلند مدت

عبارتست از موافقتنامه ای که بر اساس آن اجاره دهنده حق استفاده از یک دارایی را در برابر اجاره و برای مدت مورد توافق به اجاره کننده واگذار می کند.
این نوع قراردادهای اجاره بر دو نوعند :
اجاره عملیاتی و اجاره سرمایه ای. در قراردادهای اجاره عملیاتی، منافع و مخاطرات ناشی از مالکیت اموال به مستاجر انتقال می یابد و او متعهد است که مورد اجاره را در انقضای مدت اجاره به مالک مسترد کند.
در قراردادهای اجاره ی سرمایه ای، چنانچه مستاجر طی مدت اجاره، مخارجی برای ایجاد تعمیرات و بهسازی مورد اجاره به قصد انتفاع بیشتر به عمل آورد، این مخارج، با توجه به اینکه مورد اجاره سرانجام به مالک مسترد خواهد شد، نوعی دارایی نامشهود برای مستاجر ایجاد می کند که باید با عنوان مناسبی نظیر مخارج بهسازی اموال استیجاری به صورت دارایی ثبت و طی مدت اجاره یا عمر مفید بهسازی انجام شده، هر کدام که کوتاهتر است، مستهلک شود.
سرقفلی در حسابداری به مازاد بهای تمام شده خرید یک واحد تجاری بر مجموع ارزش بازار خالص داراییهای آن (داراییها منهای بدهیها) تعریف شده است.
🔻در مورد سرقفلی باید به دو نکته مهم توجه داشت :
سرقفلی فقط در زمان خرید یک واحد تجاری دیگر ثبت می شود. حتی اگر واحد تجاری از نظر جغرافیایی در منطقه ممتاز قرار داشته باشد، یک محصول بی نظیر تولید نماید، و یا واحد تجاری از شهرت و اعتبار برخوردار شود، سرقفلی نباید شناسایی و ثبت گردد.مطابق اصول پذیرفته شده حسابداری، سرقفلی در دوره ای که نباید از ۴۰ سال تجاور کند، مستهلک شود. هر چند که در دنیای واقعی، ارزش سرقفلی لحظه به لحظه در حال افزایش است اما هیات استانداردهای حسابداری واحدهای تجاری را ملزم ساخته است که بهای تمام شده کلیه داراییهای نامشهود را مستهلک نمایند.

فک چیست؟ (OFAC)

فک چیست؟ (OFAC)

🔹 عبارت OFAC مخفف عبارت Office for Foreign Assets Control یا دفتر کنترل دارایی های خارجی است.
این دفتر از زیرمجموعه های وزارت خزانه داری آمریکا محسوب می‌شود
و وظیفه اعمال تحریم های تعریف شده توسط دولت آمریکا یا نهادهای بین المللی را از طریق جمع آوری اطلاعات تجاری و مالی و نظارت بر مبادلات اقتصادی بر عهده دارد.
🔹 افک (OFAC) رسماً در سال ۱۹۵۰ تاسیس شده است.
آن زمان درگیری در کره و ورود چین به جنگ کره باعث شده بود که آمریکا مراقب باشد
که پول و سرمایه و تجهیزات از هیچ طریقی به دست کشورهای سرخ نرسد.
اما قبل از OFAC، مجموعه‌ای به نام FFC یا Foreign Fund Control وجود داشت
که فعالیت مشابهی را در سطحی محدودتر برای محدود کردن آلمان نازی انجام می‌داد.
🔹 افک (OFAC) مکانیزم‌های متفاوتی را برای اعمال تحریم‌ها و نیز ایجاد ضمانت اجرایی برای آنها به کار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1.  تغییر تعرفه تجارت با کشورها
 2.  محدود کردن یا ممنوع کردن معامله و تجارت با افراد یا سازمان‌ها یا کشورها
 3.  ممنوع کردن یا محدود کردن مجوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورها
🔹 مفهوم اصطلاح متابعت از قواعد افک تا OFAC Compliance همه‌ اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی چه در داخل آمریکا و چه بیرون آمریکا موظف هستند
برای هر نوع معامله یا عملیات بازرگانی یا سرمایه گذاری،
ابتدا اطمینان حاصل کنند که طرف مقابل آنها در فهرست‌‌های منع OFAC قرار ندارد.
به این فرایند، چک کردن متابعت از OFAC یا OFAC Compliance گفته می‌شود.

فک چیست؟ (OFAC)

https://t.me/Parstarazgroup

امضای قرارداد کار

امضای قرارداد کار

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی (حقوق و مزایا)، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت (دائم) برای کارفرما انجام می‌دهد.
با شروع به کار کارگر، کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت حقوق و دستمزد وی که به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه می‌پردازد، حق‌بیمه وی را نیز به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند.
اگرچه به موجب قانون کار، قرارداد به صورت شفاهی نیز معتبر است، ولی برای روشن بودن شرایط قرارداد و تامین حق‌وحقوق طرفین بهتر است قرارداد کار به صورت کتبی منعقد شود.
مواردی که در قرارداد کار باید منعکس شود عبارت‌اند از:

۱⃣ حقوق و مزایای شغلی:

شامل مزد ثابت و مبنا، حق مسکن، خواربار و عائله‌مندی

دستمزد: حداقل حقوق در سال جاری (۱۳۹۴) ۷ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال است. کارفرما نباید کمتر از آن به کارگر پرداخت کند. حداقل میزان مشمول کسر حق‌بیمه برای تمامی گروه‌های شغلی نیز نباید از مبلغ مذکور کمتر باشد.
حق مسکن: مبلغ حق مسکن در حال حاضر ۴۰۰ هزار ریال است که به کلیه کارگران اعم از آنکه منزل شخصی داشته باشند یا خیر، باید پرداخت شود.
حق خواربار: کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند در سال ۹۴ ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به‌عنوان وجه بن کارگری به هریک از کارگران واحدهای خویش اعم از متاهل یا مجرد پرداخت کنند.
حق عائله‌مندی (حق اولاد): در صورتی که کارگر دارای فرزند باشد، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شود.
به استناد مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین‌اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلف‌اند زمان پرداخت مزد و یا حقوق به کارگران بیمه‌شده‌ای (زن و مرد) که علاوه بر تاهل و صاحب فرزند بودن حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند،
برای هر فرزند ماهیانه سه‌برابر حداقل مزد روزانه و حداکثر تا دو فرزند به‌عنوان کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداخت کنند.
عائله‌مندی در مواد مذکور درواقع حق اولاد است و همسر را شامل نمی‌شود.

۲⃣ بیمه و پرداخت حق‌بیمه مربوطه توسط کارفرما در چارچوب ماده ۱۴۸ قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی

کارفرما موظف است از اولین روزی که کارگر مشغول به کار می‌شود وی را تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین‌اجتماعی قرار دهد.
تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق‌بیمه است.

درمجموع این پرداختی‌ها مشمول کسر حق‌بیمه است:

مزد، حقوق، دستمزد– مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل)– اضافه‌کار– حق‌الزحمه– نوبت‌کاری – فوق‌العاده کارهای سخت و زیان‌آور–حق حضور در جلسات – کار شب و فوق‌العاده کشیک– مزد ایام تعطیل و مرخصی – کمک‌هزینه مسکن– پاداش مستمر– دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند – دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه‌ها وجهی دریافت می‌کنند.)–ایاب‌وذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت‌وآمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود.

۳⃣ ساعات کار

ساعات کار کارگران در ایران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند. کارفرما می‌تواند با موافقت کارگر، ساعات کار را در بعضی از روزها تغییر دهد، مشروط بر اینکه ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. به‌طور مثال ۵ روز اول هفته ۸ ساعت و روز ششم ۴ ساعت، یا ۵ روز هفته ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه و روز ششم ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه.

۴⃣مرخصی

مرخصی استحقاقی کارگران ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز می‌شود.
در صورت فقدان قرارداد کتبی و عدم ذکر موارد مذکور در بالا، قواعد و مقررات کار بر نظام حقوقی قراردادهای کار حاکم است و هرجا ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد مقررات عام قانون کار و تامین‌اجتماعی حاکم خواهد بود.
🔻 آیا کارفرما و کارگر می‌توانند توافق کنند که به جای پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی، مبلغ ریالی آن به کارگر پرداخت شود؟
خیر، چنین توافقی باطل است و کارفرما به‌عنوان مسئول بیمه کردن کارکنان، در قبال چنین اقدامی باید پاسخگو باشد.
🔻 حق عائله‌مندی مشمول کسر حق‌بیمه است؟
خیر، مشمول حق‌بیمه نیست.
 مزایای پایان خدمت (حق سنوات) و عیدی مشمول بیمه است؟
خیر، مشمول حق‌بیمه نیست.

🔻 در موارد زیر قرارداد کار خاتمه می یابد

۱) فوت کارگر: با فوت کارگر، قرارداد کار به‌طور طبیعی خاتمه می‌یابد،
به دلیل آنکه قرارداد کار با شخص حقیقی منعقد می‌شود و شخصیت حقوقی نمی‌تواند کارگر باشد. درواقع کارگری قائم به شخص است.
در صورت فوت کارگر، کارفرما موظف است به ازای هرسال سابقه یک ماه حقوق به بازماندگان کارگر خود به‌عنوان حق سنوات پرداخت کند و سازمان تامین‌اجتماعی نیز برای خانواده و بازماندگان قانونی بیمه‌شده متوفی مستمری فوت برقرار کند.
لازم به توضیح است که با فوت کارفرما قرارداد کار خاتمه نمی‌یابد، بلکه تعهدات به کارفرمای بعدی و وراث قانون کارفرمای فوت‌شده منتقل می‌شود.
۲) بازنشستگی کارگر: در صورتی که طبق قانون تامین‌اجتماعی بیمه‌شده کارگر شرایط سنی و سابقه لازم را داشته باشد،
می‌تواند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کند. پس از بررسی درخواست بازنشستگی توسط شعبه مربوطه، موضوع به فرد و کارفرمای وی اعلام می‌شود.
در آن صورت بیمه‌شده می‌تواند کار را ترک کند. کارفرما نیز موظف است به ازای هرسال سابقه کار، معدل یک ماه حقوق را به کارگر خود به‌عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت کند.
۳) ازکارافتادگی کلی کارگر:  ازکارافتادگی بیمه‌شدگان چه ناشی از کار باشد و چه غیرناشی از کار، توسط کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی مشخص می‌شود.
در صورتی که بیمه‌شده دارای بیش از ۶۶ درصد ازکارافتادگی باشد، ازکارافتاده کلی محسوب می‌شود و در صورت داشتن سایر شرایط (از سابقه لازم) می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی بهره‌مند شود.
در این صورت نیز بیمه‌شده ازکارافتاده از حق سنوات به ازای هرسال سابقه از یک ماه حقوق برخوردار می‌شود و در صورتی که ازکارافتادگی ناشی از کار باشد از دو ماه پاداش پایان کار بهره‌مند می‌شود.
۴)انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
۵) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
۶) استعفای کارگر
۷) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده است
۸) کاهش تولید و تغییرات ساختاری
۹) اخراج موجه کارگر
امضای قرارداد کار
امضای قرارداد کار

فرمول های حقوق و دستمزد

فرمول های حقوق و دستمزد
🔹اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
🔹تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد.
کارگرانى که به هر عنوان به این ترتیب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
🔹شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.
🔻کارهای نوبت کاری
۱-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۲-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۳-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲٫۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)